Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Генеральний директор   Фоменко Є.О.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
  МП 30.04.2013
  (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34239322
1.4 Місцезнаходження емітента 03083, м.Київ, проспект Науки, 54-Б
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента +380 (44) 496-48-84, +380 (44) 496-48-84
1.6 Електронна поштова адреса емітента kievenergoholding@emitent.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2013
  (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у 82 Бюлетень. Цінні папери України 30.04.2013
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці   в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:  
  а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
  б) інформація про державну реєстрацію емітента X
  в) банки, що обслуговують емітента X
  г) основні види діяльності X
  ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
  д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
  е) інформація про рейтингове агентство  
  є) інформація про органи управління емітента   
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
  а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
  б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
9. Відомості про цінні папери емітента:  
  а) інформація про випуски акцій емітента X
  б) інформація про облігації емітента  
  в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
  г) інформація про похідні цінні папери  
  ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
  д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу   
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
  а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
  б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
  в) інформація про зобов'язання емітента X
  г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
  ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
  а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
  б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
  в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
  г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
  ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  

30. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії не надається, оскільки Товариство не отримувало ліцензій.

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не надаються, тому що Товариство не належить до об'єднань пiдприємств.

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило рейтингової оцiнки.

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння.

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому що посадовi особи Товариства не володiють його акцiями.

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi; iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надаються, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй в звiтному перiодi.

Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається, тому що цiннi папери Товариства iснують в бездокументарнiй формi.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1 Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг"
3.1.2 Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг"
3.1.3 Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4 Поштовий індекс 03083
3.1.5 Область, район м.Київ
3.1.6 Населений пункт м.Київ
3.1.7 Вулиця, будинок проспект Науки, 54-Б

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1 Серія і номер свідоцтва А01 №215683
3.2.2 Дата державної реєстрації 05.04.2006
3.2.3 Орган, що видав свідоцтво Голосіївська районна у м. Києві державна адміністрація
3.2.4 Зареєстрований статутний капітал (грн.) 377 262 346
3.2.5 Сплачений статутний капітал (грн.) 377 262 346

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1 Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ КБ "Хрещатик" м. Київ
3.3.2 МФО банку 300670
3.3.3 Поточний рахунок 26007000111907
3.3.4 Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
3.3.5 МФО банку  
3.3.6 Поточний рахунок  

3.4. Основні види діяльності

64.20 - Дiяльнiсть холдингових компанiй

70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування

64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення) н.в.i.у.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1 Посада Генеральний директор
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фоменко Євген Олександрович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 019399 13.04.1999 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4 Рік народження 1983
6.1.5 Освіта Вища, Київський національний університет технології та дизайну
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 7
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник відділу по роботі з цінними паперами департаменту по роботі з клієнтами ПАТ КБ "Центр".
6.1.8 Опис

Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства.
Винагорода виплачується згідно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачується.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи 7 років. Інформації щодо переліку попередніх посад та щодо обіймання посад на інших підприємствах немає.

6.1.1 Посада Голова наглядової ради
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корнієць Сергій Дарович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 763973 05.03.1998 виданий Ленінградським  РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4 Рік народження 1961
6.1.5 Освіта Вища, Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Шевченка,  Українська академія зовнішньої торгівлі
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 13
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Перший заступник начальника Головного управління комунальної служби м. Києва
6.1.8 Опис

Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства.
Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи 13 років. Інформації щодо переліку попередніх посад та щодо обіймання посад на інших підприємствах немає.

6.1.1 Посада Член наглядової ради
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гудзь Андрій Анатолійович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 312460 21.12.1999 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4 Рік народження 1972
6.1.5 Освіта Вища, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 18
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника Головного управління комунальної служби м. Києва.
6.1.8 Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства.
Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи 18 років. Інформації щодо переліку попередніх посад та щодо обіймання посад на інших підприємствах немає.

6.1.1 Посада Член наглядової ради
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Міщенко Лідія Антонівна
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 799741 21.04.1998 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві
6.1.4 Рік народження 1947
6.1.5 Освіта Вища, Київський торгово-економічний інститут
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 36
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника Головного управління комунальної служби м. Києва.
6.1.8 Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства.
Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи 36 років. Інформації щодо переліку попередніх посад та щодо обіймання посад на інших підприємствах немає.

6.1.1 Посада Голова ревізійної комісії
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романенко Ніна Павлівна
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 730708 24.02.1998 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4 Рік народження 1954
6.1.5 Освіта Вища, Міжрегіональна академія управління персоналом
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 16
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника відділу приватизації та інвестицій  управління приватизації та оформлення прав власності Головного управління комунальної м. Києва
6.1.8 Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства.
Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи 16 років. Інформації щодо переліку попередніх посад та щодо обіймання посад на інших підприємствах немає.

6.1.1 Посада Член ревізійної комісії
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гайнова Оксана Карлівна
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 253209 24.07.2003 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4 Рік народження 1969
6.1.5 Освіта Вища, Одеський державний економічний університет
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 15
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник аналітичного відділу Головного управління комунальної власності м. Києва
6.1.8 Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства.
Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи 15 років. Інформації щодо переліку попередніх посад та щодо обіймання посад на інших підприємствах немає.

6.1.1 Посада Член ревізійної комісії
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравчук Олексій Олегович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 552675 18.09.1997 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4 Рік народження 1981
6.1.5 Освіта Вища, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут, Київський національний економічний університет, З 2008 року кандидат юридичних наук
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 9
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника аналітичного відділу Головного управління комунальної служби м. Києва
6.1.8 Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства.
Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи 9 років. Інформації щодо переліку попередніх посад та щодо обіймання посад на інших підприємствах немає.

6.1.1 Посада Головний бухгалтер
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стернад Олександра Олександрiвна
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 897886 17.09.1998 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4 Рік народження 1981
6.1.5 Освіта Вища, Державна Академiя статистики, облiку та аудиту Держкомстату України, магiстр за спецiальнiстю "Облiк i аудит"
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 7
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пульт" - Головний бухгалтер.
6.1.8 Опис Органiзовує та веде бухгалтерський облiк. Згiдно з рiшенням генерального директора вiд 14 листопада 2012р. (Наказ № 7-к) призначено на посаду головного бухгалтера Стернад О.О. зв'язку iз затвердженням нового штатного розпису та введення нової посади - Головний бухгалтер. Винагорода виплачується згiдно з штатним розписом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - сiм рокiв. Перелiк попереднiх посад - продавець-касир, бухгалтер, iнженер-конструктор III категорiї проектно-технологiчного вiддiлу, бухгалтер, головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час працює Головним бухгалтером за основним мiсцем роботи в АТ "ЦОМП", м. Київ, вул. Магнiтогорська, 1.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ
Місце-
знаходження
Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред'яв-
ника
Привілейо-
вані іменні
Привілейо-вані на пред'яв-
ника
Головне управління комунальної власності м. Києва 19020407 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 10
920520124 61 920520124 0 0 0
АРТІО ГЛОБАЛ ІНВЕСТОРС ЛТД 7851499 Англія, Лондон, WC1R 4JS, БЕДФОРД РОУ 20-22
377000000 24,9826 377000000 0 0 0
ДЕНСЕК ЛІМІТЕД НЕ 101297 4042, Кіпр, Лімасол, Федріадон, 2, Гермасогея
211509877 14,0161 211509877 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред'яв-
ника
Привілейо-
вані іменні
Привілейо-вані на пред'яв-
ника
Усього 1509030001 99,9987 1509030001 0 0 0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2012
Кворум зборів 99,9987
Опис

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання робочих органів зборів, затвердження регламенту зборів.

2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2012р.

3. Затвердження звіту Наглядової ради про діяльність у 2011р.

4. Затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за 2011р.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011р.

6. Порядок використання чистого прибутку товариства за 2011р.

7. Затвердження укладених та/або надання попередньої згоди на укладення нових угод Генеральному директору Товариства

8.Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї.

Особи, які подавали пропозиції до питань порядку денного: Генеральний директор Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

1.1. Головою та секретарем загальних зборiв обрати:

Голова загальних зборiв - Корнiєць Сергiй Дарович (представник акцiонера - Головного управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї).

Секретар загальних зборiв - Федоренко Олег Iванович (представник акцiонера - Головного управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї).

Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв: Голова Лiчильної комiсiї - Мiлевська Валентина Володимирiвна, Член Лiчильної комiсiї - Стернад Олександра Олександрiвна. Обрати наступний регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв: Доповiдь по питанням порядку денного - до 10 хв. Виступи - до 5 хв.

2. Прийняти Звiт Генерального директора товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк до вiдома.

Затвердити (схвалити) основнi напрямки дiяльностi товариства на 2012р., запропонованi Генеральним директором.

3. Прийняти до вiдома та затвердити звiт Наглядової ради Товариства за перiод з 29.04.2011 року по 23.04.2012 року.

4. Прийняти до вiдома та затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк.

5. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2011 рiк.

6. Розподiл прибутку за 2011 рiк провести наступним чином - здiйснити виплату дивiдендiв

акцiонерам у розмiрi 30% вiд прибутку Товариства, отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2011р.;

5% вiд прибутку Товариства, отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2011р. спрямувати на формування Резервного капiталу Товариства;

65% прибутку Товариства, отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2011р. залишити Товариству на ведення господарської дiяльностi.

7. Затвердити угоди, укладенi Генеральним директором Товариства за перiод з 29.04.2011 року по 23.04.2012 року включно.

Надати попередню згоду на укладання нових угод Генеральному директору Товариства.

8. Нову редакцiю Статуту у редакцiї не затверджено.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Наймену-
вання органу, що заре-
єстрував випуск
Міжнародний іденти-
фікаційний номер
Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26.07.2006 340/1/06 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000003883 Акція
проста
докумен-
тарна
іменна
Документарні Іменні 0,25 1509049384 377262346 100
Опис Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було. Свідоцтво про випуск акцій №340/1/06 від 26.07.2006р. втратило чинність.
11.01.2011 27/1/11 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000108898 Акція
бездо-
кумен-
тарна
іменна
Бездокументарні Іменні 0,25 1509049384 377262346 100
Опис Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було. Додаткової емісії цінних паперів в звітному періоді не було. Відповідно до прийнятого на Загальних зборах акціонерів від 06.12.2010р. рішення та відповідно до вимог чинного законодавства проведено дематеріалізацію випуску акцій Товариства, тобто переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, в бездокументарну форму.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7 5 0 0 7 5
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 7 0 0 0 7 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 5 0 0 0 5
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 7 5 0 0 7 5
Опис

Терміни та умови користування основними засобами відповідають вимогам чинного законодавства з податкового та бухгалтерського обліку. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 24 тис. грн. Ступінь їх зносу - 79,17% Ступінь використання - 100%. Сума нарахованого зносу - на кінець звітного періоду 19 тис. грн. Сутєвих змін у вартості основних засобів у 2012 р. не було. Обмежень на використання майна Товариство немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 325 020 336 931
Статутний капітал (тис.грн.) 377 262 377 262
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 377 262 377 262
Опис

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.

Висновок

Станом на 31.12.2012 р. вартість чистих активів менша від статутного капіталу, що не відповідає вимогам законодавства. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України не дотримані. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому законодавством порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 6 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 106 X X
Усього зобов'язань X 112 X X
Опис Товариство не має зобов'язань за кредитами банків, цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення
Повідомлення у стрічці новин
Вид інформації
1 2 3
30.03.2012 30.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів
14.11.2012 14.11.2012 Відомості про проведення загальних зборів
14.11.2012 14.11.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2011 1 0
3 2010 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть)   


Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?


Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)  
Підняттям рук  X  
Інше (запишіть)  


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства   X
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   X
Інше (запишіть) Позачергові збори
у звітному періоді
не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?   ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інше (запишіть) Комітетів в складі наглядової ради не створено
Інше (запишіть)  

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)  

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть)   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть)  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) так так так
Загальний відділ ні ні ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) ні ні ні
Юридичний відділ (юрист) ні ні ні
Секретар правління ні ні ні
Секретар загальних зборів ні ні ні
Секретар наглядової ради ні ні ні
Корпоративний секретар ні ні ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами ні ні ні
Інше (запишіть) ні ні ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету так ні ні ні
Обрання та відкликання голови правління так так ні ні
Обрання та відкликання членів правління ні ні ні так
Обрання та відкликання голови наглядової ради так ні ні ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління ні ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради ні ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління ні ні ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні так ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган (правління)   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть) Інших документів немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так ні так так ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу так так так так ні
Інформація про склад органів управління товариства так так так так ні
Статут та внутрішні документи так ні так так ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Правління або директор   X
Інше (запишіть)  

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором X  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Інших причин не було

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада    X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X   
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Інші органи перевірок
не здійснювали

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть)                                          

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть)   X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:    
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) Особу змінено у зв'язку з дематеріалізацією випуску акцій

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

  КОДИ
  Дата 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг" за ЄДРПОУ 34239322
Територія м.Київ, Голосіївський р-н за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ  
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління за КВЕД 70.22

Середня кількість працівників (1): 3

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 03083, м.Київ, проспект Науки, 54-Б

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Баланс

на 31.12.2012 p.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 2 1
первісна вартість 011 3 3
накопичена амортизація 012 ( 1 ) ( 2 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 6 5
первісна вартість 031 24 24
знос 032 ( 18 ) ( 19 )
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 230 459 230 459
інші фінансові інвестиції 045 20 000 20 000
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 64 783 64 783
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом І 080 315 250 315 248
ІІ. Оборотні активи      
Виробничі запаси 100 3 3
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 0 0
первісна вартість 161 0 0
резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:      
за бюджетом 170 3 14
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 16 1 055
Поточні фінансові інвестиції 220 21 226 8 396
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 236 175
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 100 118
Усього за розділом ІІ 260 21 584 9 761
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 123 123
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 336 957 325 132

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал      
Статутний капітал 300 377 262 377 262
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 13 27
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -40 344 -52 269
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом І 380 336 931 325 020
Частка меншості 385 0 0
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування (2) 420 0 0
Усього за розділом ІІ 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 10 10
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом ІІІ 480 10 10
ІV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 15 15
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 0 6
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 0 15
з оплати праці 580 0 31
з учасниками 590 0 34
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 1 1
Усього за розділом ІV 620 16 102
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 336 957 325 132
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0  

Примітки: Облiк основних засобiв та їх зносу:
Облiк наявних у пiдприємства основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв ведеться у вiдповiдностi в вимогами П(С)БУ №7, затвердженого наказом МФУ №92 вiд 27.04.2000 р. зi змiнами та доповненнями.
За сiчень-грудень 2012 р. знос основних засобiв нараховувався прямолiнiйним методом згiдно облiкової полiтики та П(С)БУ №7, затвердженого наказом МФУ №92 вiд 27.04.2000 р. зi змiнами та доповненнями.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визнана на рiвнi нульового значення.
Станом на 31.12.12 р. є наступнi групи основних засобiв.

Групи основних засобiв первiсна вартiсть накопичена амортизацiя
Машини та обладнання 13 тис.грн. 13 тис.грн.
Бiблiотечнi фонди 4 тис.грн. 2 тис.грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 7 тис.грн. 4 тис.грн.
Разом 24 тис.грн. 19 тис.грн.

 

Товариство станом на 31.12.2012 року не має орендованих основних засобiв.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв:

Отже, знос основних засобiв значний i складає 79,2 %, що свiдчить про суттєвий рiвень зношеностi та необхiднiсть оновлення основних засобiв.
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, строк корисного використання(експлуатацiї) яких бiльше одного року або первiсна вартiсть яких бiльша за 1000,00грн, або якщо придбанi матерiальнi активи складають один неподiльний актив.
До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд основних засобiв, вартiсна оцiнка яких менша 1000,00 грн. З термiном корисного використання(експлуатацiї) понад один рiк (згiдно п.5 П(С)БО № 7 "Основнi засоби"). Знос по малоцiнним необоротним активам в бухгалтерському облiку нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 50% його вартостi, яка амортизується, та решти 50% вартостi, яка амортизується, у мiсяцi їх вилучення з активiв(списання з балансу) внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання активом.

Облiк нематерiальних активiв та накопиченої амортизацiї
Облiк наявних у Товариства нематерiальних активiв ведеться згiдно П(С)БО №8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом МФУ №92 вiд 27.04.2000 р. зi змiнами та доповненнями.
Станом на 31.12.2012 року залишкова вартiсть нематерiальних активiв складає 1 тис. грн., що вiдповiдає рядку 010 Активу Балансу

Групи нематерiальних активiв, тис. грн Первiсна вартiсть Накопичена амортизацiя
  2012 р. 2012 р.
Iншi нематерiальнi активи 3 2
Разом 3 2

Нематерiальнi активи облiковують по iсторичнiй (фактичнiй) собiвартостi з урахуванням нарахованого зносу. Знос нараховується прямолiнiйно, виходячи з термiну користного використання нематерiального активу. Термiн користного використання встановлюється згiдно правовстановлюючих документiв.
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв в Товариствi визнана на рiвнi нульового значення.

Облiк фiнансових iнвестицiй
Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого Наказом МФУ №91 вiд 26.04.12 р. зi змiнами та доповненнями.
Сума довгострокових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi, станом на 31.12.12р.
складає 230 459 тис. грн.
Акцiї простi iменнi
ВАТ "АК "Київводоканал" 134 973 419.00 грн (134 973 тис. Грн.). Кiл-ть 470 311 592 штук
Акцiї простi iменнi
ВАТ "Київгаз" 17 767 935,00 грн (17 768 тис. Грн.). Кiл-ть 3 403 537 шт.
Корпоративнi права ТОВ "Водоочиснi споруди" (39%) 17 160,00 грн. (17 тис. Грн.)
Корпоративнi права ТОВ "Київгазбуд" (39%) 17 160,00 грн. (17 тис. Грн.)
Корпоративнi права ТОВ "Київськi енергосистеми" (49%) 77 624 932,00 грн. (77 625 тис. Грн.)
Корпоративнi права ТОВ "Iнженернi мережi та споруди" (39%) 58 500,00 грн. (59 тис. Грн.)

Вартiсть iнших фiнансових iнвестицiй складає станом на 31.12.12 р. 20 000 тис. грн
Акцiї простi iменнi
ВАТ "Київенерго" 5,60 грн. Кiл-ть 1 шт.
Iменнi дисконтнi облiгацiї сер. "А"
ТОВ "МСК" 10 000 000,00 грн. (10 000 тис. Грн.) Кiл-ть 20 000 шт.
Iменнi дисконтнi облiгацiї сер. "Б"
ТОВ "МСК" 5 000 000,00 грн. (5 000 тис. Грн.) Кiл-ть10 000 шт.
Iменнi дисконтнi облiгацiї сер. "С"
ТОВ "МСК" 5 000 000,00 грн. (5 000 тис. Грн.) Кiл-ть 10 000 шт.

Облiк запасiв
Облiк наявних у Товариства запасiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БУ №9, затвердженого Наказом МФУ №91 вiд 26.04.12 р. зi змiнами та доповненнями. Методом оцiнки вибуття запасiв, згiдно прийнятої Товариством облiкової полiтики, є метод середньозваженої собiвартостi.
Згiдно наказу про облiкову полiтику, встановлену на Товариствi, iнвентаризацiя наявностi товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв та розрахункiв проводиться один раз на рiк за станом на кiнець фiнансового року. Станом на 31.12.12 виробничi запаси Товариства складають 3 тис.грн., iншi види запасiв вiдсутнi.
Малоцiнними i швидкозношуваними предметами (МШП) у Товариствi визнаються предмети, термiном експлуатацiї менеш 1 року. При передачi в експлуатацiю МШП виключаються зi складу активiв та вiдносяться повнiстю на витрати звiтного перiоду.

Облiк дебiторської заборгованостi
Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) БО №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом МФУ вiд 08.10.99 р. № 237. Дебiторська заборгованiсть признається активом, якщо iснує вiрогiднiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигiд i може бути достовiрно визначена її сума. Дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi за мiнусом суми резерву сумнiвних боргiв. Положенням про облiкову полiтику Товариства
передбачено формування резерву сумнiвних боргiв у вiдповiдностi до п.8 П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Розмiр створеного резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.20121р. (ряд. 162) складає 0,0 тис. грн.
Станом на 31.12.12 р. дебiторська заборгованiсть складає 1069 тис. грн., в т.ч.:
за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) - 0 тис. грн.
за розрахунками з бюджетом - 14 тис. грн.
iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 1055 тис. грн.
32 тис. грн.. - неотриманi кошти по вiдсоткам по вкладу вiд небанкiвської фiнансової установи
23 тис. грн.. - сплачена передоплата за послуги, товари
1 000 тис. грн.. - вклад до небанкiвської фiнансової установи.

Облiк грошових коштiв
Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004 року №637.
Перевiркою облiку касових операцiй та операцiй по поточних рахунках порушень не виявлено.
Станом на 31.12.12 р. залишок горошових коштiв в нацiональнiй валютi складає 175 тис. грн., в iноземнiй валютi - залишки вiдсутнi.
Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках спiвпадають з даними балансу.
Лiмiт готiвкових коштiв в Товариствi не встановлювався.

Iншi оборотнi активи
Станом на 31.12.12р. сума iнших оборотних активiв складає 118 тис. грн.

Облiк зобов'язань
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок його непогашення.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом МФУ вiд 26.01.2000 р. № 20.
Станом на 31.12.2012 року розмiр зобов'язань є реальним i складав 112 тис. грн., у т.ч.:

Вiдстроченi податковi зобов'язання 10 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 15 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 6 тис. грн.
Зобов'язання з оплати працi 31 тис. грн.
Зобов'язання зi страхування 15 тис. грн.
Розрахунки з учасниками 34 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання 1 тис. грн.

Основнi кредитори станом на 31.12.12 р.
ТОВ "Я-МАСТЕРС", ЄДРПОУ 37725793
Приватне акцiонерне товариство "Центр обслуговування мобiльних платежiв", ЄДРПОУ 33739671
ПАТ "КБ "Хрещатик", ЄДРПОУ 19364259
ПАТ "КБ "ГЛОБУС", ЄДРПОУ 35591059
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", ЄДРПОУ 35917889

Станом на 31.12.2012 р. Товариством не створено забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам та забезпечення матерiального заохочення за пiдсумками року.
Облiк власного капiталу
Станом на 31.12.2012 року власний капiтал складає 325 020 тис. грн. та має таку структуру:

Статутний капiтал 377 262 тис.грн.
Резервний капiтал 27 тис.грн.
Непокритi збитки (52 269) тис.грн.

Станом на 31.12.12 р. розмiр статутного капiталу складає 377 262 тис. грн., що вiдповiдає зареєстрованим установчим документам, та сплачений повнiстю. Статутний капiтал складається з простих iменних акцiй у кiлькостi 1 509 049 384 штук номiнальною вартiстю 0,25грн. на суму 377 262 346 грн. У 2012 роцi розмiр статутного капiталу не змiнювався. Для облiку та узагальнення iнформацiї про стан та рух статутного капiталу використовується рахунок 40 "Статутний капiтал". Сальдо цього рахунку вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зареєстрованому в установчих документах.

Непокритi збитки станом на 31.12.12 р. складають 52 269 тис. грн. За звiтний перiод сума збиткiв збiльшилась за рахунок збиткiв, понесених в поточному роцi.

Керівник Фоменко Є.О.

Головний бухгалтер

  КОДИ
  Дата 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг" за ЄДРПОУ 34239322
Територія м.Київ, Голосіївський р-н за КОАТУУ 8036100000
Орган державного управління   за СПОДУ  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління за КВЕД 70.22

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік
Форма №2

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код за ДКУД 1801003

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0
Податок на додану вартість 015 ( 0 ) ( 0 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 8 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 0 0
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 0 ) ( 0 )
Валовий прибуток: прибуток 050 0 0
збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 0 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 426 ) ( 308 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 2 ) ( 3 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 0 0
збиток 105 ( 428 ) ( 311 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 1834 601
Інші доходи (1) 130 0 1
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 13 230 ) ( 1 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 0 290
збиток 175 ( 11 824 ) ( 0 )
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 0 290
збиток 195 ( 11 824 ) ( 0 )
Надзвичайні: доходи 200 0 0
витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий: прибуток 220 0 290
збиток 225 ( 11 824 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0  

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 0 0
Витрати на оплату праці 240 156 101
Відрахування на соціальні заходи 250 58 37
Амортизація 260 2 3
Інші операційні витрати 270 212 170
Разом 280 428 311

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Фiнансовi результати дiяльностi Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi є реальними.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) визнається, якщо покупцю надано акт виконаних робiт або iнший документ, що засвiдчує факт надання послуг; якщо сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, iснує впевненiсть, що внаслiдок операцiї станеться збiльшення економiчних вигiд пiдприємства, а витрати, пов'язанi з данною операцiєю, можуть бути достовiрно
визначенi. Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiцi у сумi справедливої вартостi активiв, одержаних, або якi належать до одержання, вiдповiдно до вимог П(С)БО №15 "Дохiд".
Основним видом доходу Товариства є дохiд вiд надання консультацiйних послуг з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння.
За рiк, що закiнчився 31.12.12 р. у Товариства вiдсутнi доходи вiд операцiйної дiяльностi.
Iншi фiнансовi доходи за 2012 рiк складають 1834 тис. грн.
Облiк витрат вiдповiдає вимогам П(С)БО №16 "Витрати".
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт,послуг) за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року складає 0 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року складають 426 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати, понесенi Товариством за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, складають 2 тис. грн.
Iншi витрати, понесенi Товариством за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, складають 13230 тис.грн.
Податок на прибуток за сiчень-грудень 2012 року не сплачувався, оскiльки Товариство отримало збитки i вiдсутнiй об'єкт оподаткування.
За звiтний перiод Товариство отримало чистi збитки в сумi 11 824 тис. грн..
Товариство є платником податку на прибуток пiдприємств на загальних пiдставах. Податковий облiк витрат вiдповiдає нормам Податкового кодексу України.

Керівник Фоменко Є.О.

Головний бухгалтер

  КОДИ
  Дата 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг" за ЄДРПОУ 34239322
Територія м.Київ, Голосіївський р-н за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління за КВЕД 70.22

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2012 pік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:      
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 97
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 0
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 236 ) ( 169 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 137 )
Працівникам 105 ( 97 ) ( 120 )
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 1 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 12 ) ( 5 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 48 ) ( 44 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 17 ) ( 16 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 0 ) ( 2 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -411 -396
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -411 -396
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      
Реалізація:      
фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані:      
відсотки 210 3 1
дивіденди 220 180 600
Інші надходження 230 0 0
Придбання:      
фінансових інвестицій 240 ( 400 ) ( 0 )
необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )
майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 1000 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 403 601
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 403 601
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 53 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -53 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -53 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 -61 205
Залишок коштів на початок року 410 236 31
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 175 236

Примітки: Звiт про рух грошовх коштiв складається прямим методом.
Залишок грошових коштiв на поточному рахунку в банку на кiнець 2012 року скаладає 175 тис. грн.,
залишок коштiв в касi - 0,0 тис. грн.,
залишок коштiв в iноземнiй валютi вiдсутнiй

Керівник Фоменко Є.О.

Головний бухгалтер

  КОДИ
  Дата 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг" за ЄДРПОУ 34239322
Територія м.Київ, Голосіївський р-н за КОАТУУ 8036100000
Орган державного управління   за СПОДУ  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління за КВЕД 70.22

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про власний капітал

за 2012 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподі- лений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 377 262 0 0 0 13 -40 344 0 0 336 931
Коригування:                    
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 377 262 0 0 0 13 -40 344 0 0 336 931
Переоцінка активів:                    
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
  120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -11 824 0 0 -11 824
Розподіл прибутку:                    
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -87 0 0 -87
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 14 -14 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:                    
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:                    
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:                    
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 14 -11 925 0 0 -11 911
Залишок на кінець року 300 377 262 0 0 0 27 -52 269 0 0 325 020

Примітки: Власний капiтал у Товариства визначається згiдно П(С)БУ №5 "Звiт про власний капiтал".
Станом на 31.12.2012 року власний капiтал складає 325 020 тис. грн. та має таку структуру:
Статутний капiтал - 377 262 тис.грн.
Резервний капiтал - 27 тис.грн.
Непокритi збитки - (52 269) тис.грн.
Станом на 31.12.12 р. розмiр статутного капiталу складає 377 262 тис. грн., що вiдповiдає зареєстрованим установчим документам, та сплачений повнiстю. Статутний капiтал складається з простих iменних акцiй у кiлькостi 1 509 049 384 штук номiнальною вартiстю 0,25грн. на суму 377 262 346 грн.
У 2012 роцi розмiр статутного капiталу не змiнювався. Для облiку та узагальнення iнформацiї про стан та рух статутного капiталу використовується рахунок 40 "Статутний капiтал". Сальдо цього рахунку вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зареєстрованому в установчих документах.

Непокритi збитки станом на 31.12.12 р. складають 52 269 тис. грн. За звiтний перiод сума збиткiв збiльшилась за рахунок збиткiв, понесених в поточному роцi.

С таном на 31.12. 2012 року акцiї розподiленi наступним чином:
Власниками простих iменних акцiй є юридичнi особи, що володiють 10 та бiльше вiдсотками, якi сукупно володiють 100% акцiй вiд сформованого Статутного капiталу:
ГУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI М. КИЄВА (ЄДРПОУ 19020407) - 61% акцiй
АРТIО ГЛОБАЛ IНВЕСТОРС ЛТД (Iдентифiкацiйний номер 7851499) - 24,9826% акцiй
ДЕНСЕК ЛIМIТЕД (Iдентифiкацiйний номер НЕ 101297) - 14,0161% акцiй
В 2012 роцi було нараховано 87 тис.грн. дивiдендiв, з них було сплачено 53 тис.грн.
Емiсiї акцiй в 2012 роцi не було.
Викупу власних акцiй в 2012 роцi не було.

Керівник Фоменко Є.О.

Головний бухгалтер

  КОДИ
  Дата 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг" за ЄДРПОУ 34239322
Територія м.Київ, Голосіївський р-н за КОАТУУ 8036100000
Орган державного управління   за СПОДУ  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління за КВЕД 70.22
Одиниця виміру тис.грн.  

Примітки до річної фінансової звітності

за 2012 pік
Форма №5

І. Нематеріальні активи

Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-
вано аморти-
зації за рік
Втрати від
зменшення
корисності
за рік
Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-
оцінена)
вартість
накопи-
чена
аморти-
зація
первісної
(пере-
оціненої
вартості)
накопи-
ченої
аморти-
зації
первісна
(пере-
оцінена
вартість)
накопи-
чена
аморти-
зація
первісної (пере-
оціненої
вартості)
накопи-
ченої
аморти-
зації
первісна
(пере-
оцінена вартість)
накопи-
чена аморти-
зація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
Разом 080 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

ІІ. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 13 12 0 0 0 0 0 1
Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 4 2 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 7 4 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 24 18 0 0 0 0 0 1
Групи основних засобів Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машини та обладнання 0 0 0 13 13 0 0 0 0
Транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тварини 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 0 0 0 4 2 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 0 0 0 7 4 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 0 0 0 24 19 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 13
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

ІІІ. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

ІV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350 0 230 459 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
акції 390 0 0 7996
облігації 400 0 20 000 0
інші 410 400 0 400
Разом (розд. А + розд. Б) 420 400 250 459 8 396

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 20 000
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 8 396
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів 440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 2
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 1800 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 34 0
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 13 230

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0%
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

VІ. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 175
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 175

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

VІІ. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Викорис-тано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відраху-вання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
  760 0 0 0 0 0 0 0
  770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

VІІІ. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 0 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 2 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 1 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 3 0 0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

ІX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 0 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 1 055 0 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0

XІ. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:    
валова замовників 1120 0
валова замовникам 1130 0
з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

XІІ. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 0
на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 1230 10
на кінець звітного року 1235 10
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0

XІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 2
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на: будівництво об’єктів 1311 0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
з них машини та обладнання 1313 0
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
  1316 0
  1317 0

XІV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі: 1410 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0
  1414 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього в тому числі: 1420 0 X 0 0 X X
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X
  1423 0 X 0 0 X X
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X
Разом 1430 0 0 0 0 0 0
Групи біологічних активів Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація
1 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього в тому числі: 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 0 0 0 X 0 0 0 0 0
  0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції
та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання
дохід витрати
1 2 3 4 5 6
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
у тому числі:          
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
у тому числі:          
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
  1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
Найменування показника Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
реалізації первісного визнання та реалізації
1 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 0 0 ( 0 ) 0 0
у тому числі:          
зернові і зернобобові 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 0 0 ( 0 ) 0 0
у тому числі:          
приріст живої маси - усього 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 0 0 ( 0 ) 0 0
  0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Фоменко Є.О.

Головний бухгалтер

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
"КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДIНГ"
станом на 31 грудня 2012 року

Для надання:
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
Власникам цiнних паперiв,
Управлiнському персоналу
Приватного акцiонерного товариства
"КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДIНГ"

Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:
Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ
КИЇВЕНЕРГОХОЛДIНГ".
Код ЄДРПОУ- 34239322
Мiсцезнаходження товариства: 03083, м. Київ, проспект Науки, будинок 54Б
Дата державної реєстрацii: 05.04.2006р.
Види дiяльностi за КВЕД-2005:
74.14.0-консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння;
65.23.0-iнше фiнансове посередництво;
74.13.0-дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення суспiльної думки;
74.15.0-управлiння пiдприємствами;
73.10.1-дослiдження i розробки в галузi природничих наук;
73.10.2-дослiдження i розробки в галузi технiчних наук.

Середньооблiкова чисельнiсть працюючих складає 3 чол.
Вiдповiдальними за вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та фiнансово-господарську дiяльнiсть в 2012 роцi були:
Генеральний директор - Фоменко Євген Олександрович
Головний бухгалтер - Стернад Олександра Олександрiвна
На дату перевiрки частка держави в Статутному капiталi товариства вiдсутня.
Випадкiв ведення позастатутної дiяльностi не встановлено.

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДIНГ", (далi - Товариство) за перiод з 1 сiчня 2012року по 31 грудня 2012року на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi її чинному законодавству, встановленим нормативам. Фiнансова звiтнiсть Товариства включає Баланс  станом на 31 грудня 2012року, Звiт про фiнансовi результати за 2012рiк, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012року, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик, iншi пояснювальнi примiтки. Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, зокрема 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1528 та рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi,
що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке грунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та вiдповiдностi фiнансової звiтностi облiковим принципам, що є загальноприйнятими в Українi.
Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиту отриманi достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв, активiв та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2012року, однак за допомогою здiйснення iнших аудиторських процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та зобов'язань, вiдображених в фiнансовому звiтi Товариства станом на 31.12.2012року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до
листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108.

В складi основних засобiв є об'єкти, залишкова вартiсть яких дорiвнює нулю. Згiдно прийнятої концептуальної основи, такi активи мають бути дооцiненi до справедливої вартостi.

Ми звертаємо увагу на те, що Товариство протягом 2010 року понесло збитки в сумi 40645тис.грн., за 2011рiк чистий прибуток склав 290тис.грн., за 12 мiсяцiв 2012року сума збиткiв складає 11824тис.грн., Цi умови вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка
може стати пiдставою для значних сумнiвiв у здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, i, отже, Товариство може виявитись не здатним реалiзувати свої активи та виконати свої зобов'язання при звичайнiй дiяльностi.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть Товариства подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДIНГ" станом на 31 грудня 2012року та його фiнансовi результати за 2012рiк у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, вiдповiдає прийнятiй облiковiй полiтицi.

Валюту балансу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДIНГ" станом на 31 грудня 2012року в сумi 325132тис.грн. пiдтверджую.

Висновки щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх вiдображення.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться в автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми .
Облiкова полiтика Приватного акцiонерного товариства "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДIНГ" в 2012роцi обгрунтована наказом №1-ОП вiд 05.01.2011року та згiдно наказу №2-ОП вiд 01.04.2011року. Згiдно цього наказу обумовлений порядок облiку активiв, зобов'язань та власного капiталу Товариства, а також його доходiв та витрат.
Пiд час перевiрки змiсту наданих бухгалтерських звiтних форм, аудитором встановлено, що показники в них взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою, вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий
вплив на звiтнiсть. Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих статей балансу, використанi керiвництвом Товариства та зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинне протягом перiоду перевiрки.
При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за перiод з 01.01.2012року по 31.12.2012року складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв.
На основi проведення аудитором тестiв встановлено, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року №996-ХIV зi змiнами i доповненнями, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших законодавчих та нормативно - правових документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi.

Розкриття iнформацiї за видами активiв Товариства.
Станом на 31.12.2012року загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок року зменшились на 11825тис.грн. i складають 325132тис.грн.
Згiдно наказу про облiкову полiтику, встановлену на Товариствi, iнвентаризацiя наявностi товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв та розрахункiв проводиться вiдповiдно до вимог "Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв", затвердженої Наказом мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.1994року. В Товариствi станом на 31.12.2012року не була проведена рiчна iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, фiнансових iнвестицiй, нематерiальних активiв, витрат майбутнiх перiодiв, розрахункiв та забезпечень.

Облiк основних засобiв та їх зносу
Облiк наявних у Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(с)БО №7"Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000року № 92 та зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.2000року за №288/4509 зi змiнами. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012року, знос (амортизацiя) основних засобiв нараховувався прямолiнiйним методом згiдно прийнятої Товариством облiкової полiтики.
Переоцiнка основних засобiв у 2012роцi в Товариствi не проводилась.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв в Товариствi визнана на рiвнi нульового значення.
Перевiркою пiдтверджено правильнiсть вiдображення в облiку та звiтностi надходжень та вибуття основних засобiв.

Групи основних засобiв первiсна вартiсть накопичена амортизацiя
Машини та обладнання 13 тис.грн. 13 тис.грн.
Бiблiотечнi фонди 4 тис.грн. 2 тис.грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 7 тис.грн. 4 тис.грн.
Разом 24 тис.грн. 19 тис.грн.

Згiдно прийнятої облiкової полiтики Товариства до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, строк корисного використання(експлуатацiї) яких бiльше одного року та первiсна вартiсть яких бiльша за 1тис.грн.
До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд основних засобiв, вартiсна оцiнка яких менша 1,0тис.грн. з термiном корисного використання(експлуатацiї) понад один рiк (згiдно п.5 П(С)БО №7"Основнi засоби"). Знос по малоцiнним необоротним активам в бухгалтерському облiку нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 50 % його вартостi, а решта 50 % - в мiсяцi вибуття об'єкта малоцiнних необоротних активiв.

Облiк нематерiальних активiв та накопиченої амортизацiї
На нашу думку розкриття iнформацiї щодо нематерiальних активiв в цiлому справедливо i достовiрно вiдображає стан нематерiальних активiв Товариства станом на 31.12.2012року вiдповiдно до критерiїв, встановлених П(с)БО №8"Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 18.10.1999року №242 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї
України 02.11.1999року за №750/4043 зi змiнами та доповненнями.
Станом на 31.12.2012року вартiсть iнших нематерiальних активiв, облiкованих на балансi Товариства складає 3тис.грн., накопичена амортизацiя 2тис.грн., що вiдповiдає рядкам 011-012 роздiлу I активу Балансу.

Облiк iнвестицiйної нерухомостi
Станом на 31.12.2012року Товариство не має iнвестицiйної нерухомостi.

Облiк фiнансових iнвестицiй
Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться у вiдповiдностi до вимог П(с)БО №12"Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000р. №91.
Станом на 31.12.2012року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств складають 230459тис.грн., що вiдповiдає рядку 040 роздiлу I активу Балансу.
Станом на 31.12.2012року iншi фiнансовi iнвестицiї складають 20000тис.грн., що вiдповiдає рядку 045 роздiлу I активу Балансу.
Станом на 31.12.2012року поточнi фiнансовi iнвестицiї складають 8396 тис.грн., що вiдповiдає рядку 220 роздiлу II активу Балансу.

Облiк вiдстрочених податкових активiв
Товариство на дату балансу не має вiдстрочених податкових активiв.

Облiк запасiв
Облiк запасiв Товариства станом на 31.12.2012року ведеться вiдповiдно до критерiїв, встановлених П(с)БО №9"Запаси", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999року №246 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.1999року за №751/4044.
Станом на 31.12.2012року виробничi запаси становлять 3тис.грн., що вiдповiдає рядку 100 роздiлу II активу Балансу.
Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ведеться на бухгалтерському рахунку № 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети".

Облiк дебiторської заборгованостi
Бухгалтерськiй облiк дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до П(с)БО №10"Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року №237, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.10.1999року за №725/4018 зi змiнами та П(с)БО №11"Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000року №20 та зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000року за №85/4306 зi змiнами.
Станом на 31.12.2012року поточна дебiторська заборгованiсть складає 1069тис.грн., у т.ч.:
З бюджетом 14тис.грн.
Iнша поточна заборгованiсть 1055тис.грн.

Положенням про облiкову полiтику Товариства передбачено формування резерву сумнiвних боргiв виходячи з платоспроможностi окремих (конкретних) дебiторiв, питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг на умовах наступної оплати або на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi.
Розмiр створеного резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.2012року (рядок 162 роздiлу II Активу Балансу) складає 0тис.грн.
Станом на 31.12.2012року довгострокова дебiторська заборгованiсть складає 64783тис.грн., що вiдповiдає рядку 050 роздiлу I активу балансу.

Облiк грошових коштiв
Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004 року №637.
Перевiркою облiку касових операцiй та операцiй по поточних рахунках порушень не виявлено.
Станом на 31.12.2012року залишки грошових коштiв в нацiональнiй валютi складають 175тис.грн., що вiдповiдає рядку 230 роздiлу II активу Балансу. Залишки грошових коштiв i iноземнiй валютi (рядок 240 активу Балансу) станом на 31.12.12року вiдсутнi.
Залишки грошових коштiв в касi та на банкiвських рахунках спiвпадають з даними балансу.
Лiмiт готiвкових коштiв в Товариствi не встановлювався.
Вибiрковою перевiркою розрахункiв по заробiтнiй платi, з пiдзвiтними особами, з бюджетом
порушень не встановлено.

Облiк iнших оборотних активiв
Станом на 31.12.2012року iншi оборотнi активи складають 118 тис.грн.

Облiк витрат майбутнiх перiодiв
Станом на 31.12.2012року витрати майбутнiх перiодiв складають 123 тис.грн.

На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Розкриття iнформацiї про зобов'язання Товариства.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдає П(с)БО №11"Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000року №20 та зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000року за №85/4306 зi змiнами. Станом на 31.12.2012 року розмiр зобов'язань є реальним i складав 112тис.грн., у т.ч.:
Вiдстроченi податковi зобов'язання 10тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 15тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 6тис. грн.
Зобов'язання з оплати працi 31тис.грн.
Зобов'язання зi страхування 15тис.грн.
Розрахунки з учасниками 34тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання 1тис.грн.

Товариством не створюється забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства згiдно Положення про облiкову полiтику, яка прийнята в Товариствi.

На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства та вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства.

Власний капiтал у товариствi визначається згiдно П(с)БО №5"Звiт про власний капiтал", затвердженого МФУ вiд 31.03.1999р. Станом на 31.12.2012року власний капiтал складає 325020тис.грн. та має таку структуру:
Статутний капiтал 377262тис.грн.
Резервний капiтал 27тис.грн.
Непокритi збитки 52269тис.грн.

Станом на 31.12.2012 року розмiр статутного капiталу 377262346грн., вiдповiдає зареєстрованим установчим документам, сплачений повнiстю в сумi 377262346грн.

Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства.
При визначенi фiнансових результатiв дiяльностi Товариства дотримано вимог П(с)БО №15  "Дохiд" та П(с)БО 16 "Витрати" та принципу вiдповiдностi доходiв та витрат. Данi "Звiту про фiнансовi результати", як по доходах так i по витратах, пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку.
Основним видом доходу Товариства є дохiд вiд консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння.
Виручка вiд реалiзацiї послуг (без ПДВ) за перiод з 01.01.2012року по 31.12.2012року складає 0тис.грн. (протягом року операцiйна дiяльнiсть не здiйснювалась)
Адмiнiстративнi витрати за перiод з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 426тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати за перiод з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 2тис.грн.
Iншi фiнансовi доходи за рiк, що закiнчився 31.12.12року складають 1834тис.грн. (1800тис.грн. - отриманi дивiденди, 31тис.грн. - нарахованi вiдсотки на вклад в небанкiвську фiнансову установу, 3тис.грн. - отриманi вiдсотки вiд банку за залишки на розрахунковому рахунку.)
Iншi витрати за перiод з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 13230тис.грн.(списана собiвартiсть акцiй iменних простих (ВАТ "Енергоприлад"), в зв'язку з скасуванням реєстрацiї випуску акцiй, на пiдставi розпорядження ДКЦПФР №11-С-А вiд18.01.12року).
Через збитковiсть дiяльностi Товариства податок на прибуток не сплачувався.

Товариство є платником податкiв на загальних пiдставах.

Елементи операцiйних витрат за перiод з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають разом
428тис.грн., а саме:
Матерiальнi затрати -
Витрати на оплату працi 156тис.грн.
Вiдрахування на соцiальнi заходи 58тис.грн.
Амортизацiя 2тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати 212тис.грн.

За звiтний перiод Товариство понесло збитки в сумi 11824тис.грн.

Iнформацiя про попереднi випуски акцiй:
Державна реєстрацiя ЗАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДIНГ" вiдбулася 05.04.2006року згiдно рiшення Зборiв (засновникiв) акцiонерiв ( Протокол №1 вiд 04.04.2006року). Перший випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
26.07.2006року в кiлькостi 1 509 049 384 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. на суму 377 262 346 грн., про що видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за №340/1/06 вiд 26.07.2008року. Форма випуску-документарна. Акцiї цього випуску повнiстю розмiщенi та сплаченi.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 06.12.2010року (Протокол без № вiд 06.12.2010року), прийнято рiшення про переведення випуску акцiй з документарної форми iснування в бездокументарну та змiну типу Товариства у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства", про що 11.01.2011року Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 27/1/11 вiд 11.01.2011року. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 340/1/06 вiд 26.07.2006року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анулюється.

Станом на 31.12. 2012 року акцiї розподiленi наступним чином:
Власниками простих iменних акцiй є юридичнi особи, що володiють 10 та бiльше вiдсотками, якi сукупно володiють 100% акцiй вiд сформованого Статутного капiталу:
ГУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI М. КИЄВА (ЄДРПОУ 19020407) - 61% акцiй
АРТIО ГЛОБАЛ IНВЕСТОРС ЛТД (Iдентифiкацiйний номер 7851499) - 24,9826% акцiй
ДЕНСЕК ЛIМIТЕД (Iдентифiкацiйний номер НЕ 101297) - 14,0161% акцiй
В 2012 роцi було нараховано 87тис.грн. дивiдендiв, з них було сплачено 53тис.грн.
Емiсiї акцiй в 2012 роцi не було.
Викупу власних акцiй в 2012 роцi не було.

Визначення вартостi чистих активiв:
(Розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485).
Станом на 31.12.2012 року становить Вча= 325020 тис.грн., менша вiд статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам законодавства.
Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України не дотриманi. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв Товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому законодавством порядку. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, Товариство пiдлягає лiквiдацiї.

Розкриття iнформацiї про дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента.
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалися дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.

Суттєвi подiї, якi стались пiсля дати балансу на 31.12.2012 року та вплинули на нерозподiлений
прибуток/збиток (балансовий) :
Суттєвi подiї, якi б могли вплинути на нерозподiлений прибуток/збиток, не вiдбувались.

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
На нашу думку iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю станом на 31.12.2012 року, не мiстить суттєвих невiдповiдностей фiнансовiй звiтностi, що пiдлягала аудиту.

Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства, що виконання Товариством значних правочинiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, було здiйснено вiдповiдно вимогам чинного законодавства, у всiх суттєвих аспектах, наведено достовiрно.
Значнi правочини протягом року, що закiнчився 31 грудня 2012 року не здiйснювались.

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння Товариства вимогам чинного законодавства України, вiдповiдно, ми не помiтили нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлiнського персоналу Товариства щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов'язаних з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi потребують розкриття в даному аудиторському висновку.

Аналiз фiнансового стану ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ "КИЇВЕНЕРГОХОЛДIНГ" станом на 31.12.2012року.
Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були:
1) баланс станом на 31 грудня 2012року;
2) звiт про фiнансовi результати за 2012рiк ;
Фактичнi данi розрахованих коефiцiєнтiв для Товариства станом на 01 сiчня 2012року та на 31 грудня 2012року i їх нормативнi значення наведенi в таблицi:

Показники фiнансового стану
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДIНГ"

 

За пiдсумками роботи в перiод з 01.01.2012року по 31.12.2012року Товариство понесло збитки в сумi 11824тис.грн. прибутку.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань та показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2012 року коефiцiєнт дорiвнює 84, що задовольняє нормативному значенню та свiдчить про наявнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для покриття короткострокових зобов'язань.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань пiдприємства та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Станом на 31.12.2012 року коефiцiєнт дорiвнює 96, що задовольняє нормативному значенню.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi розраховується, як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть. Станом на 31.12.2012 року складає 1, тобто Товариство незалежне з фiнансової точки зору.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Станом на 31.12.2012року коефiцiєнт становить 0, що задовольняє нормативному значенню та свiдчить про незалежнiсть Товариство вiд залучених коштiв.
Оцiнка ймовiрностi банкрутства. Оцiнка здiйснювалась за допомогою розрахунку коефiцiєнта банкрутства, який доцiльно застосовувати для акцiонерних товариств, що не торгують своїми акцiями на бiржах.
Ймовiрнiсть банкрутства Товариства максимальна (коефiцiєнт вiрогiдностi банкрутства R менше 0,42 та складає: 2010рiк = -0,5; 2011рiк = -128,6, 2012 рiк - 2,32). Протягом звiтного року вiдбулось деяке покращення показника за рахунок зменшення питомої ваги збиткiв у загальних витратах Товариства.

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Договiр № 1071/13 вiд 27.02.2013 року.
Початок аудиту 01.03.2013 року, закiнчення 15.04.2013 року.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит";
Код ЄДРПОУ: 37153128;
Свiдоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4374, виданого на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 23.09.2010 року № 220/3; дiйсне до 23.09.2015 року;
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96; адреса для листування: м.Київ, вул.Фрунзе, 40, корпус "Р", офiс 302; тел/факс 379-16-74.
Аудитор ____________________________________ Сороколат Н.Г.
(Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рiшенням
Аудиторської палати України №214/3 вiд 29.04.2010 р. дiйсний до 29.04.2015 р.)
Директор ТОВ "Емкон-Аудит" _______________________________________ Сороколат Н.Г.
(Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рiшенням
Аудиторської палати України №214/3 вiд 29.04.2010 р. дiйсний до 29.04.2015 р.)
Дата аудиторського звiту "15" квiтня 2013року

Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ "КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДIНГ"

Примiтки до Ф.1 "Баланс":
Облiк основних засобiв та їх зносу:
Облiк наявних у пiдприємства основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв ведеться у вiдповiдностi в вимогами П(С)БУ №7, затвердженого наказом МФУ №92 вiд 27.04.2000 р. зi змiнами та доповненнями.
За сiчень-грудень 2012 р. знос основних засобiв нараховувався прямолiнiйним методом згiдно облiкової полiтики та П(С)БУ №7, затвердженого наказом МФУ №92 вiд 27.04.2000 р. зi змiнами та доповненнями. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визнана на рiвнi нульового значення.
Стано на 31.12.12 р. є наступнi групи основних засобiв.

Групи основних засобiв первiсна вартiсть накопичена амортизацiя
Машини та обладнання 13 тис.грн. 13 тис.грн.
Бiблiотечнi фонди 4 тис.грн. 2 тис.грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 7 тис.грн. 4 тис.грн.
Разом 24 тис.грн. 19 тис.грн.

Товариство станом на 31.12.2012 року не має орендованих основних засобiв.

Коефiцiєнт зносу основних засобiв:
Отже, знос основних засобiв значний i складає 79,2 %, що свiдчить про суттєвий рiвень зношеностi та необхiднiсть оновлення основних засобiв.
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, строк корисного використання(експлуатацiї) яких бiльше одного року або первiсна вартiсть яких бiльша за 1000,00грн, або якщо придбанi матерiальнi активи складають один неподiльний актив.
До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд основних засобiв, вартiсна оцiнка яких менша 1000,00 грн. З термiном корисного використання(експлуатацiї) понад один рiк (згiдно п.5 П(С)БО № 7 "Основнi засоби"). Знос по малоцiнним необоротним активам в бухгалтерському облiку нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 50% його вартостi, яка амортизується, та решти 50% вартостi, яка амортизується, у мiсяцi їх вилучення з активiв(списання з балансу) внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання активом.

Облiк нематерiальних активiв та накопиченої амортизацiї
Облiк наявних у Товариства нематерiальних активiв ведеться згiдно П(С)БО №8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом МФУ №92 вiд 27.04.2000 р. зi змiнами та доповненнями.
Станом на 31.12.2012 року залишкова вартiсть нематерiальних активiв складає 1 тис. грн., що вiдповiдає рядку 010 Активу Балансу

Групи нематерiальних активiв, тис. грн Первiсна вартiсть Накопичена амортизацiя
  2012 р. 2012 р.
Iншi нематерiальнi активи 3 2
Разом 3 2

Нематерiальнi активи облiковують по iсторичнiй (фактичнiй) собiвартостi з урахуванням нарахованого зносу. Знос нараховується прямолiнiйно, виходячи з термiну користного використання нематерiального активу. Термiн користного використання встановлюється згiдно правовстановлюючих документiв. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв в Товариствi визнана на рiвнi нульового значення.

Облiк фiнансових iнвестицiй
Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого Наказом МФУ №91 вiд 26.04.12 р. зi змiнами та доповненнями.
Сума довгострокових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi, станом на 31.12.12р. складає 230 459 тис. грн.
Акцiї простi iменнi
ВАТ "АК "Київводоканал" 134 973 419.00 грн(134 973 тис. Грн.). Кiл-ть 470 311 592 штук
Акцiї простi iменнi
ВАТ "Київгаз" 17 767 935,00 грн (17 768 тис. Грн.). Кiл-ть 3 403 537 шт.
Корпоративнi права ТОВ "Водоочиснi споруди" (39%) 17 160,00 грн. (17 тис. Грн.)
Корпоративнi права ТОВ "Київгазбуд" (39%) 17 160,00 грн. (17 тис. Грн.)
Корпоративнi права ТОВ "Київськi енергосистеми" (49%) 77 624 932,00 грн. (77 625 тис. Грн.)
Корпоративнi права ТОВ "Iнженернi мережi та споруди" (39%) 58 500,00 грн. (59 тис. Грн.)
Вартiсть iнших фiнансових iнвестицiй складає станом на 31.12.12 р. 20 000 тис. грн
Акцiї простi iменнi
ВАТ "Київенерго" 5,60 грн. Кiл-ть 1 шт.
Iменнi дисконтнi облiгацiї сер. "А"
ТОВ "МСК" 10 000 000,00 грн. (10 000 тис. Грн.) Кiл-ть 20 000 шт.
Iменнi дисконтнi облiгацiї сер. "Б"
ТОВ "МСК" 5 000 000,00 грн. (5 000 тис. Грн.) Кiл-ть10 000 шт.
Iменнi дисконтнi облiгацiї сер. "С"
ТОВ "МСК" 5 000 000,00 грн. (5 000 тис. Грн.) Кiл-ть 10 000 шт.

Облiк запасiв
Облiк наявних у Товариства запасiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БУ №9, затвердженого Наказом МФУ №91 вiд 26.04.12 р. зi змiнами та доповненнями. Методом оцiнки вибуття запасiв, згiдно прийнятої Товариством облiкової полiтики, є метод середньозваженої собiвартостi.
Згiдно наказу про облiкову полiтику, встановлену на Товариствi, iнвентаризацiя наявностi товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв та розрахункiв проводиться один раз на рiк за станом на кiнець фiнансового року. Станом на 31.12.12 виробничi запаси Товариства складають 3 тис.грн., iншi види запасiв вiдсутнi.
Малоцiнними i швидкозношуваними предметами (МШП) у Товариствi визнаються предмети, термiном експлуатацiї менеш 1 року. При передачi в експлуатацiю МШП виключаються зi складу активiв та вiдносяться повнiстю на витрати звiтного перiоду.

Облiк дебiторської заборгованостi
Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом МФУ вiд 08.10.99 р. № 237. Дебiторська заборгованiсть признається активом, якщо iснує вiрогiднiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигiд i може бути достовiрно визначена її сума.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi за мiнусом суми резерву сумнiвних боргiв.
Положенням про облiкову полiтику Товариства передбачено формування резерву сумнiвних боргiв у вiдповiдностi до п.8 П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Розмiр створеного резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.20121р. (ряд. 162) складає 0,0 тис. грн.
Станом на 31.12.12 р. дебiторська заборгованiсть складає 1069 тис. грн., в т.ч.:
за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) 0  тис. грн.
за розрахунками з бюджетом 14 тис. грн.
iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1055
32 тис. грн.. - неотриманi кошти по вiдсоткам по вкладу вiд небанкiвської фiнансової установи
23 тис. грн.. - сплачена передоплата за послуги, товари
1 000 тис. грн.. - вклад до небанкiвської фiнансової установи.

Облiк грошових коштiв
Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004 року №637.
Перевiркою облiку касових операцiй та операцiй по поточних рахунках порушень не виявлено.
Станом на 31.12.12 р. залишок горошових коштiв в нацiональнiй валютi складає 175 тис. грн., в
iноземнiй валютi - залишки вiдсутнi.
Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках спiвпадають з даними балансу.
Лiмiт готiвкових коштiв в Товариствi не встановлювався.

Iншi оборотнi активи
Станом на 31.12.12р. сума iнших оборотних активiв складає 118 тис. грн.

Облiк зобов'язань
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок його непогашення.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом МФУ вiд 26.01.2000 р. № 20.
Станом на 31.12.2012 року розмiр зобов'язань є реальним i складав 112 тис. грн., у т.ч.:
Вiдстроченi податковi зобов'язання 10 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 15 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 6 тис. грн.
Зобов'язання з оплати працi 31 тис. грн.
Зобов'язання зi страхування 15 тис. грн.
Розрахунки з учасниками 34 тис. грн..
Iншi поточнi зобов'язання 1 тис.грн.

Основнi кредитори станом на 31.12.12 р.
ТОВ "Я-МАСТЕРС", ЄДРПОУ 37725793
Приватне акцiонерне товариство "Центр обслуговування мобiльних платежiв", ЄДРПОУ 33739671
ПАТ "КБ "Хрещатик", ЄДРПОУ 19364259
ПАТ "КБ "ГЛОБУС", ЄДРПОУ 35591059
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", ЄДРПОУ 35917889

Станом на 31.12.2012 р. Товариством не створено забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам та забезпечення матерiального заохочення за пiдсумками року.

Облiк власного капiталу
Станом на 31.12.2012 року власний капiтал складає 325 020 тис. грн. та має таку структуру:
Статутний капiтал 377 262 тис.грн.
Резервний капiтал 27 тис.грн.
Непокритi збитки (52 269) тис.грн.
Станом на 31.12.12 р. розмiр статутного капiталу складає 377 262 тис. грн., що вiдповiдає зареєстрованим установчим документам, та сплачений повнiстю. Статутний капiтал складається з простих iменних акцiй у кiлькостi 1 509 049 384 штук номiнальною вартiстю 0,25грн. на суму 377 262 346 грн. У 2012 роцi розмiр статутного капiталу не змiнювався. Для облiку та узагальнення iнформацiї про стан та рух статутного капiталу використовується рахунок 40

"Статутний капiтал". Сальдо цього рахунку вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зареєстрованому в установчих документах.
Непокритi збитки станом на 31.12.12 р. складають 52 269 тис. грн. За звiтний перiод сума збиткiв збiльшилась за рахунок збиткiв, понесених в поточному роцi.

Примiтки до Ф. 2 "Звiт про фiнансовi результати":
Фiнансовi результати дiяльностi Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi є реальними.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) визнається, якщо покупцю надано акт виконаних робiт або iнший документ, що засвiдчує факт надання послуг; якщо сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, iснує впевненiсть, що внаслiдок операцiї станеться збiльшення економiчних вигiд пiдприємства, а витрати, пов'язанi з данною операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiцi у сумi справедливої вартостi активiв, одержаних, або якi належать до одержання, вiдповiдно до вимог П(С)БО №15

"Дохiд".
Основним видом доходу Товариства є дохiд вiд надання консультацiйних послуг з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння.
За рiк, що закiнчився 31.12.12 р. у Товариства вiдсутнi доходи вiд операцiйної дiяльностi.
Iншi фiнансовi доходи за 2012 рiк складають 1834 тис. грн.
Облiк витрат вiдповiдає вимогам П(С)БО №16 "Витрати".
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт,послуг) за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року складає 0 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року складають 426 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати, понесенi Товариством за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, складають 2 тис. грн.
Iншi витрати, понесенi Товариством за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, складають 13230 тис. грн.
Податок на прибуток за сiчень-грудень 2012 року не сплачувався, оскiльки Товариство отримало збитки i вiдсутнiй об'єкт оподаткування.
За звiтний перiод Товариство отримало чистi збитки в сумi 11 824 тис. грн..
Товариство є платником податку на прибуток пiдприємств на загальних пiдставах.
Податковий облiк витрат вiдповiдає нормам Податкового кодексу України.

Примiтки до Ф. 3 "Звiт про рух грошових коштiв":
Звiт про рух грошовх коштiв складається прямим методом.
Залишок грошових коштiв на поточному рахунку в банку на кiнець 2012 року скаладає 175 тис. грн., залишок клштiв в касi - 0,0 тис. грн., залишок коштiв в iноземнiй валютi вiдсутнiй.

Примiтки до Ф.4. "Звiт про власний капiтал"
Власний капiтал у Товариства визначається згiдно П(С)БУ №5 "Звiт про власний капiтал".
Станом на 31.12.2012 року власний капiтал складає 325 020 тис. грн. та має таку структуру:
Статутний капiтал 377 262 тис.грн.
Резервний капiтал 27 тис.грн.
Непокритi збитки (52 269) тис.грн.
Станом на 31.12.12 р. розмiр статутного капiталу складає 377 262 тис. грн., що вiдповiдає зареєстрованим установчим документам, та сплачений повнiстю. Статутний капiтал складається з простих iменних акцiй у кiлькостi 1 509 049 384 штук номiнальною вартiстю 0,25грн. на суму 377 262 346 грн. У 2012 роцi розмiр статутного капiталу не змiнювався. Для облiку та узагальнення iнформацiї про стан та рух статутного капiталу використовується рахунок 40 "Статутний капiтал". Сальдо цього рахунку вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зареєстрованому в установчих документах.

Непокритi збитки станом на 31.12.12 р. складають 52 269 тис. грн. За звiтний перiод сума збиткiв збiльшилась за рахунок збиткiв, понесених в поточному роцi.

<< Назад