Новини

Збори акціонерів ПАТ «Київгаз», призначені на 30 березня 2016 року, будуть проведені 18 Травня.

Головною причиною перенесення зборів стала необхідність зміни порядку денного, а саме - включення до нього питання виплати дивідендів в бюджет Києва та зміна статуту підприємства для забезпечення більшої контрольованості і прозорості його роботи. Крім того, до порядку денного буде включене питання звіту керівних органів компанії, що було однією з вимог дрібних акціонерів товариства.

Протягом останнього тижня до КМДА і Київгазу надійшли чисельні звернення від дрібних акціонерів товариства – фізичних осіб, які дізналися про проведення позачергових загальних зборів із засобів масової інформації, не отримали жодного особистого повідомлення про їх проведення.

Зокрема 176 акціонерів - працівників підприємства (це більше половини від загальної кількості акціонерів) не отримали персональних повідомлень про збори, як це передбачено законом статтєю 35 Закону України «Про акціонерні товариства». Недотримання порядку стосовно персонального повідомлення акціонерів є підставою для визнання рішень, прийнятих на таких загальних зборах, недійсними.

Таким чином, люди - дрібні акціонери підприємства звернулись до влади Києва та керівників Київгазу з проханням призначити чергові річні загальні збори та включити до порядку денного питання щодо заслуховування звітів керівних органів товариства та про виплату дивідендів акціонерам за 2013, 2014 та 2015 роки.

Відповідно до частини 2 статті 32 та частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерне товариство» акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори), на яких обов’язково мають бути внесені питання про затвердження річного звіту товариства, розподіл прибутку і збитків товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора), що відбудеться 18 травня під час наступних чергових зборів Київгазу.


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.07.2015 звільнено Генерадьнiий директор Гладка Ганна Євгенiївна - -- 0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПрАТ«КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» 03 липня 2015 р. (протокол № 03/07/15) прийнято рiшення припинити повноваження Генерального директору ПрАТ«КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» Гладкої Ганни Євгенiївни з 03 липня 2015 року, повноваження припинено у зв’язку з розiрванням трудового договору.
Посадов особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капiталi ПрАТ«КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 21.05.2014 р. по 03.07.2015р
03.07.2015 призначено Генеральний директор Найдюк Вiталiй Сергiйович - -- 0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПрАТ«КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» 03 липня 2015 р. (протокол № 03/07/15-1) прийнято рiшення обрати Найдюка Вiталiя Сергiйовича Генеральним директором ПрАТ«КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» з 06 липня 2015 року.
Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Часткою в статутному капiталi не володiє
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який призначено особу - 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:
ПАТ «Київводоканал» - перший заступник генерального директора з економiки та фiнансiв,
ПраТ «Грiнко» - перший заступник голови правлiння-фiнансовий директор,
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання » - фiнансовий директор,
ПрАТ «ХК«Енергомережа» - фiнансовий директор

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство «Компанія «Київенергохолдинг»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента - 03083, м. Київ, просп. Науки 54 Б

1.4. Код за ЄДРПОУ - 34239322

1.5. Міжміський код та телефон, факс - 044-209-41-23

1.6. Електронна поштова адреса – Ke_holding@ukr.net

2. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПрАТ«КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» 20 травня 2014 р. (протокол № 20/05/14) прийнято рiшення обрати Гладку Ганну Євгенiвну Генеральним директором ПрАТ«КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» з 21 травня 2014 року. Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капiталi не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який призначено особу - 3 роки.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Гладка Ганна Євгеніївна


Щодо несвоєчасного розкриття
регулярної річної інформації ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг»

01.07.2014р. емітентом було виявлено несвоєчасне розкриття регулярної інформації за 2013р. Несвоєчасне розкриття регулярної інформації за 2013р. було спричинено технічними проблемами при отриманні коду доступу на сайт загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Генеральний директор Г. Є. Гладка


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 34239322

1.4. Місцезнаходження емітента – 03083, м. Київ, проспект Науки, буд. 54-Б

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – 044 4964884

1.6. Електронна поштова адреса емітента – kievenergoholding@emitent.net.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – kievenergoholding.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу ІІІ цього Положення - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Генеральний директор Товариства 14 листопада 2012р. (Наказ № 7-к від 14 листопада 2012р.) призначив на посаду Головного бухгалтера Стернад Олександру Олександрівну (паспорт серії СН 897886, виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві 17 вересня 1998р.). Підстави такого рішення – затвердження нового штатного розпису та введення нової посади – Головний бухгалтер. Частка, якою володіє у статутному капіталі - 0%. Строк, на який призначено посадову особу – безстроково. Інші посади, які обіймала призначена особа протягом своєї діяльності – продавець-касир, бухгалтер, інженер-конструктор ІІІ категорії проектно-технологічного відділу, бухгалтер, головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Генеральний директор

Фоменко Є. О.

14 листопада 2012р.