Про компанію

Інформація про нас:

Рішення про заснування та створення Закритого акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» було прийняте Установчими зборами Товариства 04 квітня 2006р.

05 квітня 2006р. Закрите акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг» було зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією.

У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» 06 грудня 2010р. Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» було прийнято рішення про визначення типу Товариства – приватне, а також відповідно змінено назву Товариства -  Приватне акціонерне товариства «Компанія Київенергохолдинг» (надалі по тексту – Товариство).

Органи управління та контролю Товариства:

Управління Товариством та контроль за його діяльністю здійснюється відповідно до законодавчо визначених принципів господарювання, підприємництва та прав акціонерів і базується на поєднанні засад колегіальності та єдиноначальності.

Управління Товариством здійснюється Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та Генеральним директором.

Посадовими особами Товариства є Голова та Члени Наглядової ради, Генеральний директор, а також Голова та Члени Ревізійної комісії.

Генеральний директор Товариства Найдюк Вiталiй Сергiйович.

Мета створення та діяльність Товариства:

Статутний капітал Товариства був сформований за рахунок акцій товариств «Київенерго», «Київгаз», «Київводоканал» та грошових коштів.

Акціонерні товариства «Київенерго», «Київгаз» та «Київводоканал» - підприємства, що надають комунальні послуги і є монополістами на різних товарних ринках в різних територіальних межах. Характерними рисами підприємств, які надають комунальні послуги, на даний момент є застарілі основні фонди, наявність заборгованості фізичних та юридичних осіб за спожиті комунальні послуги, а також наявність конфліктів між самими підприємствами, що пов’язано з їх технологічною взаємозалежністю.

 Забезпечення стабільності роботи вказаних товариств є стратегічним завданням органів місцевого самоврядування. Стабільність в роботі цих товариств може бути забезпечена лише за умови збереження контролю зі сторони органів місцевого самоврядування, підтримання в належному стані мереж газо-, енерго-, тепло-, водопостачання та водовідведення, їх постійне оновлення та модернізація виробничих потужностей, що можливо за умов забезпечення своєчасної оплати комунальних послуг, наданих зазначеними підприємствами, залучення інвестицій для постійного оновлення основних фондів, створення дієвої системи управління корпоративними правами та активами товариств.

 Економічна концентрація, а саме створення Закритого акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» має на меті збереження існуючої тарифної політики, щодо оплати комунальних послуг, підтримання в належному стані та постійне оновлення системи забезпечення мешканців, підприємств та організацій міста Києва та інших районів Київської області комунальними послугами, створення системи забезпечення своєчасної оплати споживачами отриманих послуг, підтримання налагоджених інформаційних зв’язків між учасниками концентрації у сфері їх спільних інтересів, поліпшення фінансово-економічного стану учасників концентрації, зменшення навантаження на бюджет Київської територіальної громади.
 Приватне акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг» використовує максимальні можливості, як всередині підприємства, так і відносно своїх учасників, щодо ефективного управління власними коштами та активами учасників. Централізація процесу управління корпоративними правами господарюючих учасників дозволяє уникнути потенційних втрат за рахунок неефективного розміщення фінансових та інших майнових активів, а дослідження ринків енергоносіїв дозволить максимально ефективно забезпечити підприємства, що надають комунальні послуги сировиною, що дозволить зменшити собівартість їх продукції та зменшить фінансове навантаження на місцевий бюджет. Ефективне вирішення таких питань дозволить запобігти «простоюванню» підприємств, а також матиме фінансово – стратегічне значення для територіальної громади м. Києва.

 Приватне акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг» створене з метою здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах акціонерів, трудового колективу Товариства, вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств, громадян та створення дієвої системи ефективного управління корпоративними правами, якими володіє Товариство, а також отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Акціонерів.  

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

Станом на ІІІ квартал 2017 року акціонерами ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», які володіють пакетами акцій у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, є наступні особи:

Найменування
та інші відомості про акціонера
Відсоток у статутному капіталі / кількість акцій Кінцевий бенефіціарний власник (вигодонабувач) акціонера
Територіальна громада міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Код ЄДРПОУ 19020407, адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 10
  • 60,999999 %;
  • 920 520 124 штук акцій
Територіальна громада міста Києва
Артіо Глобал Інвесторс ЛТД
(ARTIO GLOBAL INVESTORS LTD)

Реєстраційний номер компанії/Company Registration Number:7851499
Адреса/address:  393 Lordship Lane, N17 6AE London, United Kingdom
  • 24,982615 %;
  • 377 000 000 штук акцій
Суровцев Сергій Геннадійович,
країна громадянства: Україна
Денсек Лімітед
(DENSEC LIMITED)
Реєстраційний номер / Registration Number:101297
Адреса/address:  8 Evropis, Vamico Court 10, Office/Flat 1, Strovolos, 2064 Nicosia, Cyprus
  • 14,016100 %;
  • 211 509 877 штук акцій
Давиденко Дмитро Сергійович,
країна громадянства: Україна

Всього:

  • 99,998716 %;
  • 1 509 030 001 штук акцій