Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Генеральний директор   Фоменко Є.О.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
  МП 30.04.2012
  (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34239322
1.4 Місцезнаходження емітента 03083, м.Київ, проспект Науки, 54-Б
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента +380 (44) 496-48-84, +380 (44) 496-48-84
1.6 Електронна поштова адреса емітента kievenergoholding@emitent.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2012
  (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці   в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:  
  а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
  б) інформація про державну реєстрацію емітента X
  в) банки, що обслуговують емітента X
  г) основні види діяльності X
  ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
  д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
  е) інформація про рейтингове агентство  
  є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
  а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
  б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:  
  а) інформація про випуски акцій емітента X
  б) інформація про облігації емітента  
  в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
  г) інформація про похідні цінні папери  
  ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
  д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
  а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
  б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
  в) інформація про зобов'язання емітента X
  г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
  ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
  а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
  б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
  в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
  г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
  ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  

30. Примітки: Інформація про одержані ліцензії не надається, оскільки Товариство не отримувало ліцензій. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не надаються, тому що Товариство не належить до об'єднань підприємств. Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило рейтингової оцінки. Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, тому що посадові особи Товариства не володіють його акціями. Інформація про дивіденди не надається, тому що у звітному та попередньому періодах дивіденди не нараховувались і не виплачувались. Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск облігацій. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів. Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій в звітному періоді. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не надається, тому що цінні папери Товариства існують в бездокументарній формі. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не належить до емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду, не надаються, тому що протягом звітного періоду приватні акціонерні товариства не подавали особливу інформацію. Інформація, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН. Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Товариством не складалась. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск цільових облігацій.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1 Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг"
3.1.2 Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг"
3.1.3 Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4 Поштовий індекс 03083
3.1.5 Область, район м.Київ
3.1.6 Населений пункт м.Київ
3.1.7 Вулиця, будинок проспект Науки, 54-Б

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1 Серія і номер свідоцтва А01 №215683
3.2.2 Дата державної реєстрації 05.04.2006
3.2.3 Орган, що видав свідоцтво Голосіївська районна у м. Києві державна адміністрація
3.2.4 Зареєстрований статутний капітал (грн.) 377 262 346
3.2.5 Сплачений статутний капітал (грн.) 377 262 346

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1 Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ КБ "Хрещатик" м. Київ
3.3.2 МФО банку 300670
3.3.3 Поточний рахунок 26007000111907
3.3.4 Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
3.3.5 МФО банку  
3.3.6 Поточний рахунок  

3.4. Основні види діяльності

74.14.0 - Консультування з питань комерційної діяльності та управління

65.23.0 - Інше фінансове посередництво

74.13.0 - Дослідження кон'юктури ринку та виявлення суспільної думки

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Головне управління комунальної власності м. Києва 19020407 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 10 61
АРТІО ГЛОБАЛ ІНВЕСТОРС ЛТД 7851499 Англія, Лондон, WC1R 4JS, БЕДФОРД РОУ 20-22 24,9826
ДЕНСЕК ЛІМІТЕД НЕ 101297 4042, Кіпр, Лімасол, Федріадон, 2, Гермасогея 14,0161
ЗАРОВА ЛІМІТЕД НЕ 135550 4107, Кіпр, Лімасол, Меліна Меркурі, 19, Агіос Атанасіос 0,0013
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 2 особи.
Позаштатних працівників, осіб, які працюють за сумісництвом, та працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), немає.

Фонд оплати праці 101 тис.грн. Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього року у зв'язку зі зменшенням чисельності працівників.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, відсутня.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1 Посада Генеральний директор
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фоменко Євген Олександрович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 019399 13.04.1999 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4 Рік народження 1983
6.1.5 Освіта Вища, Київський національний університет технології та дизайну
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 6
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник відділу по роботі з цінними паперами департаменту по роботі з клієнтами ПАТ КБ "Центр".
6.1.8 Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства.
Винагорода виплачується згідно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачується.
Посадова особа переобрана рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2011р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи 6 років. Інформації щодо переліку попередніх посад та щодо обіймання посад на інших підприємствах немає.

6.1.1 Посада Голова наглядової ради
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корнієць Сергій Дарович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 763973 05.03.1998 виданий Ленінградським  РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4 Рік народження 1961
6.1.5 Освіта Вища, Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Шевченка,  Українська академія зовнішньої торгівлі
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 12
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Перший заступник начальника Головного управління комунальної служби м. Києва
6.1.8 Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства.
Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.
Посадова особа призначена рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2011р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи 12 років. Інформації щодо переліку попередніх посад та щодо обіймання посад на інших підприємствах немає.

6.1.1 Посада Член наглядової ради
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гудзь Андрій Анатолійович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 312460 21.12.1999 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4 Рік народження 1972
6.1.5 Освіта Вища, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 17
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника Головного управління комунальної служби м. Києва.
6.1.8 Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства.
Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.
Посадова особа призначена рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2011р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи 17 років. Інформації щодо переліку попередніх посад та щодо обіймання посад на інших підприємствах немає.

6.1.1 Посада Член наглядової ради
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Міщенко Лідія Антонівна
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 799741 21.04.1998 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві
6.1.4 Рік народження 1947
6.1.5 Освіта Вища, Київський торгово-економічний інститут
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 35
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника Головного управління комунальної служби м. Києва.
6.1.8 Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства.
Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.
Посадова особа призначена рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2011р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи 35 років. Інформації щодо переліку попередніх посад та щодо обіймання посад на інших підприємствах немає.

6.1.1 Посада Голова ревізійної комісії
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романенко Ніна Павлівна
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 730708 24.02.1998 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4 Рік народження 1954
6.1.5 Освіта Вища, Міжрегіональна академія управління персоналом
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 16
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника відділу приватизації та інвестицій  управління приватизації та оформлення прав власності Головного управління комунальної м. Києва
6.1.8 Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства.
Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.
Посадова особа призначена рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2011р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи 16 років. Інформації щодо переліку попередніх посад та щодо обіймання посад на інших підприємствах немає.

6.1.1 Посада Член ревізійної комісії
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гайнова Оксана Карлівна
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 253209 24.07.2003 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4 Рік народження 1969
6.1.5 Освіта Вища, Одеський державний економічний університет
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 13
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник аналітичного відділу Головного управління комунальної власності м. Києва
6.1.8 Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства.
Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.
Посадова особа призначена рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2011р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи 13 років. Інформації щодо переліку попередніх посад та щодо обіймання посад на інших підприємствах немає.

6.1.1 Посада Член ревізійної комісії
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравчук Олексій Олегович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 552675 18.09.1997 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4 Рік народження 1981
6.1.5 Освіта Вища, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут, Київський національний економічний університет, З 2008 року кандидат юридичних наук
6.1.6 Стаж керівної роботи (років) 8
6.1.7 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника аналітичного відділу Головного управління комунальної служби м. Києва
6.1.8 Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства.
Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.
Посадова особа призначена рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2011р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи 8 років. Інформації щодо переліку попередніх посад та щодо обіймання посад на інших підприємствах немає.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ
Місце-
знаходження
Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред'яв-
ника
Привілейо-
вані іменні
Привілейо-вані на пред'яв-
ника
Головне управління комунальної власності м. Києва 19020407 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 10
920520124 61 920520124 0 0 0
АРТІО ГЛОБАЛ ІНВЕСТОРС ЛТД 7851499 Англія, Лондон, WC1R 4JS, БЕДФОРД РОУ 20-22
377000000 24,9826 377000000 0 0 0
ДЕНСЕК ЛІМІТЕД НЕ 101297 4042, Кіпр, Лімасол, Федріадон, 2, Гермасогея
211509877 14,0161 211509877 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред'яв-
ника
Привілейо-
вані іменні
Привілейо-вані на пред'яв-
ника
Усього 1509030001 99,9987 1509030001 0 0 0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2011
Кворум зборів 61
Опис

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання робочих органів зборів, затвердження регламенту зборів.

2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2011р.

3. Затвердження звіту Наглядової ради про діяльність у 2010р.

4. Затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за 2010р.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010р.

6. Порядок використання чистого прибутку товариства за 2010р.

7. Затвердження укладених та/або надання попередньої згоди на укладення нових угод Генеральному директору Товариства

8. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Про відкликання та обрання членів Правління Товариства.

10. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Особи, які подавали пропозиції до питань порядку денного: Генеральний директор Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

1.1. Головою та секретарем загальних зборів обрати: - Голова загальних зборів - Пукас Антон Юрійович (представник акціонера - Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). - Секретар загальних зборів - Федоренко Олег Іванович (представник акціонера - Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. Головою та секретарем Лічильної комісії обрати: - Голова Лічильної комісії - Мілевська Валентина Володимирівна - Секретар Лічильної комісії - Стернад Олександра Олександрівна.

1.3. Обрати наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів: - Доповідь по питанням порядку денного - до 10 хв. Виступи - до 5 хв.

2.1. Прийняти Звіт Генерального директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2010 рік до відома.

2.2. Затвердити (схвалити) основні напрямки діяльності товариства на 2011р., запропоновані Генеральним директором.

3. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за період з 05.10.2010 року по 29.04.2011 року.

4. Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

5. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік.

6. Розподіл прибутку за 2010 рік не здійснювати.

7.1. Затвердити (схвалити) дії та рішення вчинені Генеральним директором Товариства за період з 05.10.2010 року по 29.04.2011 року включно.

7.2. Надати попередню згоду на укладання нових угод Генеральному директору Товариства.

8.1. Відкликати діючу Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб, а саме: - Голову Наглядової ради - Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі Русина Єгора Гавриїловича; - Члена Наглядової ради - Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі Пукаса Антона Юрійовича; - Члена Наглядової ради - Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі Міщенко Лідії Антонівни;

8.2. Обрати нову Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб, а саме: - Корнієць Сергій Дарович (представник акціонера - Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); - Гудзь Андрій Анатолійович (представник акціонера - Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); - Міщенко Лідія Антонівна (представник акціонера - Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

9. Переобрати Генеральним директором Товариства Фоменка Євгена Олександровича.

10.1. Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства у складі 3 осіб, а саме: - Голову Ревізійної комісії - Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі Романенко Ніни Павлівни; - Члена ревізійної комісії - Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі Гайнової Оксани Карлівни; - Члена ревізійної комісії - Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі Кравчука Олексія Олеговича.

10.2. Обрати нову Ревізійну комісію Товариства у складі 3 осіб, а саме: - Романенко Ніна Павлівна (представник акціонера - Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); - Гайнова Оксана Карлівна (представник акціонера - Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); - Кравчук Олексій Олегович (представник акціонера - Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 044 585-42-40
Факс 044 585-42-40
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис Депозитарій, який обслуговує випуск акцій Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Глобус"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35591059
Місцезнаходження 04073, м.Київ, пер. Куренівський, 19/5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581087
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.07.2009
Міжміський код та телефон 044 585-71-00
Факс 044 545-63-51
Вид діяльності Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис Зберігач, який відкриває та веде рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37153128
Місцезнаходження 02068, м.Київ, вул. А.Ахматової, 23, оф. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №4374
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.09.2010
Міжміський код та телефон 044 379-16-74
Факс 044 379-16-74
Вид діяльності Аудиторська діяльність
Опис Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги Товариству

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Наймену-
вання органу, що заре-
єстрував випуск
Міжнародний іденти-
фікаційний номер
Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26.07.2006 340/1/06 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000003883 Іменні прості Документарна Іменні 0,25 1509049384 377262346 100
Опис Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було. Свідоцтво про випуск акцій №340/1/06 від 26.07.2006р. втратило чинність.
11.01.2011 27/1/11 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000108898 Іменні прості Бездокументарна Іменні 0,25 1509049384 377262346 100
Опис Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було. Додаткової емісії цінних паперів в звітному періоді не було. Відповідно до прийнятого на Загальних зборах акціонерів від 06.12.2010р. рішення та відповідно до вимог чинного законодавства проведено дематеріалізацію випуску акцій Товариства, тобто переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, в бездокументарну форму.

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення та виділу протягом звітного періоду не було.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи у товариства відсутні.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Підприємство обрало облікову політику у відповідності з законом України 96-XІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та впроваджених Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення з урахуванням сум дооцінок, які проводились за рішенням Кабінету Міністрів України у зв'язку з інфляцією. Нарахування амортизації проводиться згідно П(С)БО 7 і П(С)БО 8. З 01.04.2011 р. згідно "Податкового кодексу України" було змінено метод амортизації на прямолінійний, за яким сума амортизації визначається виходячи зі строку корисного використання об'єкта основних засобів. Нарахування зносу по малоцінних та швидкозношуваних предметах здійснюється в розмірі 100% при передачі їх в експлуатацію. Запаси включають в себе сировину та матеріали, придбані напівфабрикати, паливо, запасні частини, МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод середньозваженої вартості запасів, що використані у виробництві та метод ФІФО. Фінансові інвестиції відображаються на дату балансу за справедливою вартістю.

Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ" станом на 31 грудня 2011року

Власникам цінних паперів, Керівництву ПрАТ "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ"

Основні відомості про акціонерне товариство: Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ". Код ЄДРПОУ - 34239322 Місцезнаходження товариства: 03083, м. Київ, проспект Науки, будинок 54Б Дата державної реєстраціі: 05.04.2006р.

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ", (далі - Товариство) за період з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року на предмет повноти, достовірності та відповідності її чинному законодавству, встановленим нормативам. Фінансова звітність Товариства включає Баланс станом на 31 грудня 2011року, Звіт про фінансові результати за 2011рік, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2011року, стислий виклад суттєвих облікових політик, інші пояснювальні примітки. Аудиторська перевірка проведена відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні, рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 року № 1528 та рішення ДКЦПФР від 29.09.2011 року № 1360.

Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного надання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ?рунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та відповідності фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні. Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиту отримані достатні та належні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не спостерігали за інвентаризацією фізичних запасів, активів та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2011 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансовому звіті Товариства станом на 31.12.2011 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108. Ми звертаємо увагу на те, що Товариство протягом 2009року понесло чистий збиток в сумі 195,0тис.грн., за 2010рік чистий збиток склав 40 645,0тис.грн., за 12 місяців 2011 року чистий прибуток склав 290,0тис.грн., Ці умови вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може стати підставою для значних сумнівів у здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, і, отже, Товариство може виявитись не здатним реалізувати свої активи та виконати свої зобов'язання при звичайній діяльності.

Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність Товариства подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ" станом на 31 грудня 2011 року та його фінансові результати за 2011 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці.

Додаткова інформація: Види діяльності за КВЕД: 74.14.0-консультування з питань комерційної діяльності та управління; 65.23.0-інше фінансове посередництво; 74.13.0-дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки; 74.15.0-управління підприємствами; 73.10.1-дослідження і розробки в галузі природничих наук; 73.10.2-дослідження і розробки в галузі технічних наук. Середньооблікова чисельність працюючих складає 2чол. Відповідальними за вибір та застосування відповідної облікової політики та фінансово-господарську діяльність в 2011 році були: Генеральний директор - Фоменко Євген Олександрович. На дату перевірки частка держави в Статутному капіталі товариства відсутня. Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено. Валюту балансу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ" станом на 31 грудня 2011 року в сумі 336 957,0 тис.грн. підтверджую.

Висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів. В Товаристві створена постійно діюча інвентаризаційна комісія для вирішення організаційних питань та проведення інвентаризаційної роботи. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік ведеться в автоматизованому режимі за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми. Облікова політика Приватного акціонерного товариства "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ" в 2011році обгрунтована наказом №1-ОП від 05.01.2011року та згідно наказу №2-ОП від 01.04.2011року. Згідно цього наказу обумовлений порядок обліку активів, зобов'язань та власного капіталу Товариства, а також його доходів та витрат. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудитором встановлено, що показники в них взаємозв'язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність. Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинне протягом періоду перевірки. При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за період з 01.01.201року по 31.12.201року складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. На основі проведення аудитором тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999року №996-ХІV зі змінами і доповненнями, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно - правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

Розкриття інформації за видами активів Товариства. Станом на 31.12.2011року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок року збільшились на 204,0 тис.грн. і складають 336 957,0тис. грн. Згідно наказу про облікову політику, встановлену на Товаристві, інвентаризація наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та розрахунків проводиться відповідно до вимог "Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженої Наказом міністерства фінансів України №69 від 11.08.94року. В Товаристві станом на 31.12.2011року не була проведена річна інвентаризація товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, фінансових інвестицій, нематеріальних активів, витрат майбутніх періодів, розрахунків та забезпечень.

Облік основних засобів та їх зносу Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7"Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000року № 92 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18.05.2000року за №288/4509 зі змінами, За січень-грудень 2011року знос (амортизація) основних засобів нараховувався прямолінійним методом згідно прийнятої Товариством облікової політики. Індексація основних фондів у 2011році в Товаристві не проводилась. Ліквідаційна вартість основних засобів в Товаристві визнана на рівні нульового значення. Перевіркою підтверджено правильність відображення в обліку та звітності надходжень та вибуття основних засобів. Групи основних засобів первісна вартість накопичена амортизація Машини та обладнання 13,0тис.грн. 12,0тис.грн. Бібліотечні фонди 4,0тис.грн., 2,0тис.грн. Малоцінні необоротні матеріальні активи 7,0тис.грн., 3,0тис.грн. Разом 24,0тис.грн., 18,0тис.грн.

Згідно прийнятої облікової політики Товариства до основних засобів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання(експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких більша за 1,0тис.грн. До малоцінних необоротних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів, вартісна оцінка яких менша 1,0тис.грн. з терміном корисного використання(експлуатації) понад один рік (згідно п.5 П(С)БО № 7 "Основні засоби"). Знос по малоцінним необоротним активам в бухгалтерському обліку нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості.

Облік нематеріальних активів та накопиченої амортизації На нашу думку розкриття інформації щодо нематеріальних активів в цілому справедливо і достовірно відображає стан нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2011року відповідно до критеріїв, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8"Нематеріальні активи", затвердженого наказом Мінфіну України від 18.10.99року № 242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99року за № 750/4043 зі змінами та доповненнями. Станом на 31.12.2011р. вартість інших нематеріальних активів, облікованих на балансі Товариства складає 3,0тис.грн., накопичена амортизація 1,0тис.грн., що відповідає рядкам 011-012 розділу І активу Балансу. Облік інвестиційної нерухомості Станом на 31.12.2011року Товариство не має інвестиційної нерухомості.

Облік фінансових інвестицій Облік фінансових інвестицій ведеться у відповідності до вимог П (С)БО № 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000р. № 91. Станом на 31.12.2011року довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств складають 230 459,0тис.грн., що відповідає рядку 040 розділу І активу Балансу. Станом на 31.12.2011року інші фінансові інвестиції складають 20 000,0тис.грн., що відповідає рядку 045 розділу І активу Балансу. Станом на 31.12.2011року поточні фінансові інвестиції складають 21 226,0тис.грн., що відповідає рядку 220 розділу ІІ активу Балансу.

Облік відстрочених податкових активів Товариство на дату балансу не має відстрочених податкових активів.

Облік запасів Облік запасів Товариства станом на 31.12.2011року ведеться відповідно до критеріїв, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9"Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99року №246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99року за № 751/4044. Станом на 31.12.2011року виробничі запаси становлять 3,0тис.грн., що відповідає рядку 100 розділу ІІ активу Балансу. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться на бухгалтерському рахунку № 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".

Облік дебіторської заборгованості Бухгалтерській облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10"Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 року № 237, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.1999року за №725/4018 зі змінами та Положення( стандарту ) бухгалтерського обліку 11" Зобов'язання ", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000року № 20 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.02.2000року за №85/4306 зі змінами. Станом на 31.12.2011року поточна дебіторська заборгованість складає 19,0тис.грн., у т.ч.: З бюджетом 3,0тис.грн. Інша поточна заборгованість 16,0тис.грн.

Положенням про облікову політику Товариства передбачено формування резерву сумнівних боргів виходячи з платоспроможності окремих (конкретних) Розмір створеного резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2011року (рядок 162 розділу ІІ Активу Балансу) складає 0,0тис. грн. Станом на 31.12.2011року довгострокова дебіторська заборгованість складає 64 783,0тис.грн., що відповідає рядку 050 розділу І активу балансу.

Облік грошових коштів Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 року №637. Вибірковою перевіркою обліку касових операцій та операцій по поточних рахунках порушень не виявлено. Станом на 31.12.2011року залишки грошових коштів в національній валюті складають 236,0тис.грн., що відповідає рядку 230 розділу ІІ активу Балансу. Залишки грошових коштів в касі та на банківських рахунках співпадають з даними балансу. Ліміт готівкових коштів в Товаристві не встановлювався. Вибірковою перевіркою розрахунків по заробітній платі, з підзвітними особами, з бюджетом порушень не встановлено. Облік інших оборотних активів Станом на 31.12.2011року інші необоротні активи складають 100,0тис.грн.

Облік витрат майбутніх періодів Станом на 31.12.2011року витрати майбутніх періодів складають 123,0тис.грн.

На нашу думку, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Розкриття інформації про зобов'язання Товариства. Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає Положенню( стандарту ) бухгалтерського обліку 11" Зобов'язання ", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000року № 20 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.02.2000року за №85/4306 зі змінами. Станом на 31.12.2011року розмір зобов'язань є реальним і складав 26,0тис. грн., у т.ч.: Відстрочені податкові зобов'язання 10,0тис.грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 15,0тис.грн. Інші поточні зобов'язання 1,0тис.грн. Товариством не створюється забезпечення майбутніх витрат на виплату відпусток працівникам підприємства згідно Положення про облікову політику, яка прийнята в Товаристві.

На нашу думку, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Розкриття інформації про власний капітал Товариства та відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства. Власний капітал у товаристві визначається згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого МФУ від 31.03.99р. Станом на 31.12.2011року власний капітал має таку структуру: Статутний капітал 377 262,0тис.грн. Резервний капітал 13,0тис.грн. Нерозподілений прибуток 40 344,0тис.грн. Станом на 31.12.2011року розмір статутного капіталу 377 262 346,0грн., відповідає зареєстрованим установчим документам, сплачений повністю в сумі 377 262 346,0грн.

Інформація про попередні випуски акцій: Державна реєстрація ЗАТ "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ" відбулася 05.04.2006року згідно рішення Зборів (засновників) акціонерів ( Протокол №1 від 04.04.2006року). Перший випуск акцій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.07.2006року в кількості 1 509 049 384штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн. на суму 377 262 346,0грн., про що видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за №340/1/06 від 26.07.2008року. Форма випуску-документарна. Акції цього випуску повністю розміщені та сплачені. Позачерговими Загальними зборами акціонерів, які відбулися 06.12.2010року (Протокол без № від 06.12.2010року), прийнято рішення про переведення випуску акцій з документарної форми існування в бездокументарну та зміну типу Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", про що 11.01.2011року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 27/1/11 від 11.01.2011року. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 340/1/06 від 26.07.2006року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулюється.

Станом на 31.12. 2011року акції розподілені наступним чином: Власниками простих іменних акцій є юридичні особи, що володіють 10 та більше відсотками, які сукупно володіють 100% акцій від сформованого Статутного капіталу.

Дивіденди в 2011 році не нараховувались і не виплачувались. Емісії акцій в 2011 році не було. Викупу власних акцій в 2011 році не було.

Визначення вартості чистих активів: (Розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485). Станом на 31.12.2011 р. становить Вча= 336 931,0тис. грн., менша від статутного капіталу, що не відповідає вимогам законодавства. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України не дотримані. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому законодавством порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.
Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Протягом 2011року Товариство не здійснювало значних правочинів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Розкриття інформації про дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента. Протягом звітного періоду не відбувалися дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства. При визначені фінансових результатів діяльності Товариства дотримано вимог П(с)БО 15 "Дохід" та П(с)БО 16 "Витрати" та принципу відповідності доходів та витрат. Дані "Звіту про фінансові результати", як по доходах так і по витратах, підтверджуються даними бухгалтерського обліку. Основним видом доходу Товариства є доход від консультування з питань комерційної діяльності та управління. Інші фінансові доходи, отримані Товариством за період 01.01.2011року по 31.12.2011року складають 601,0тис.грн. Інші доходи, отримані Товариством за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року складають 1,0тис. грн. Адміністративні витрати за період з 01.01.2011року по 31.12.2011року складають 308,0тис.грн. Інші операційні витрати за період з 01.01.2011року по 31.12.2011року складають 3,0тис.грн. Інші витрати за період з 01.01.2011року по 31.12.2011року складають 1,0тис.грн. Елементи операційних витрат за період з 01.01.2011року по 31.12.2011року становлять 311,0тис.грн., з них: Витрати на оплату праці 101,0тис.грн. Відрахування на соціальні заходи 37,0тис.грн. Амортизація 3,0тис.грн. Інші операційні витрати 170,0тис.грн. Податок на прибуток за січень-грудень 2011року становив 0,0тис.грн. За звітний період Товариство отримало прибуток в сумі 290,0тис. грн. Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Аналіз фінансового стану ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ" станом на 31.12.2011року. Джерелами визначення показників фінансового стану були: 1) баланс станом на 31 грудня 2011 р.; 2) звіт про фінансові результати за 2011 рік ; Фактичні дані розрахованих коефіцієнтів для Товариства станом на 01 січня 2011 р. та на 31 грудня 2011 р. і їх орієнтовне позитивне значення наведені в таблиці:

Показники фінансового стану ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ" 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Значення показника на 01.01.2011 р.: 208. Значення показника на 31.12.2011 р.: 1341. Орієнтовне позитивне значення показника: більше 0. 2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття). Значення показника на 01.01.2011 р.: 210. Значення показника на 31.12.2011 р.: 1349. Орієнтовне позитивне значення показника: більше 1. 3. Коефіцієнт фінансової стійкості. Значення показника на 01.01.2011 р.: 1. Значення показника на 31.12.2011 р.: 1. Орієнтовне позитивне значення показника: більше 0,5. 4. Коефіцієнт структури капіталу. Значення показника на 01.01.2011 р.: 0. Значення показника на 31.12.2011 р.: 0. Орієнтовне позитивне значення показника: менше 1. За підсумками роботи в період з 01.01.2011року по 31.12.2011року Товариство отримало 290,0тис.грн. прибутку. Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань та показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2011року дорівнює 1341 що свідчить про наявність грошових коштів та їх еквівалентів для покриття короткострокових зобов'язань. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Станом на 31.12.2011року коефіцієнт дорівнює 1349 Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується, як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність. Станом на 31.12.2011року складає 1 тобто Товариство незалежне з фінансової точки зору. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Станом на 31.12.2011року коефіцієнт становить 0. Ймовірність банкрутства Товариства максимальна (коефіцієнт вірогідності банкрутства R менше 0,42 та складає: 2009рік = 1,42; 2010рік= -0,5; 2011рік= -128,86)

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: Договір № 1041/12 від 09.04.2012 року. Початок аудиту 09.04.2012 року, закінчення 24.04.2012 року.

Основні відомості про аудиторську фірму Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит"; Код ЄДРПОУ: 37153128; Свідоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4374, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.09.2010 року № 220/3; дійсне до 23.09.2015 року; Місцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96; адреса для листування: м.Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус "Р", офіс 302; тел/факс 379-16-74.

Аудитор Сороколат Н.Г. (Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рішенням Аудиторської палати України №214/3 від 29.04.2010 р. дійсний до 29.04.2015 р.)

Директор ТОВ "Емкон-Аудит" Сороколат Н.Г. (Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рішенням Аудиторської палати України №214/3 від 29.04.2010 р. дійсний до 29.04.2015 р.)

Дата аудиторського звіту "23" квітня 2012року

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання Основна діяльність Товариства: - управління акціями, іншими цінними паперами належними йому на праві приватної власності, а також переданими третіми особами за цивільно-правовими угодами, а також з інших підстав; - проведення організаційної, методичної роботи по розвитку наукових, наково-виробничих потужностей підприємств галузі або інших підприємств; - організація матеріально-технічного постачання; - науково-виробнича діяльність в галузі поліпшення якості комунальних послуг, здійснення технічного переозброєння та реконструкції виробництва послуг в будь-яких напрямах пов'язаних із діяльністю Товариства. Залежності від сезонних змін немає. Товариство не займається виробничою діяльністю, тому інформації про основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів немає. Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента немає. Перспективних планів розвитку емітента немає.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останніх 5 років: було придбано основних засобів на суму 200 тис. грн. та відчужено на суму 41 тис. грн.; було придбано цінних паперів на суму 77098 тис. грн. та відчужено на суму 55 871 тис. грн. Значних інвестицій та придбань не планується.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Підприємство орендує приміщення площею 14,1 кв. м. за адресою м. Київ, проспект Науки, 54-б. Основні засоби емітента знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Науки, 54-б. Станом на 31.12.2011р. первісна вартість та знос основних засобів становить: Машини та обладнання -13 тис. грн., знос - 2 тис. грн. Нарахування амортизації здійснюється відповідно до п. 26 Національного П(С)БО№7 за нормами і методом передбаченим податковим законодавством. Середній ступінь зносу та використання становить: машини та обладнання - 15,4%. Значних правочинів, що стосується основних засобів Товариства за звітний період не відбувалося. Обладнання використовувались на припустиму потужність. Діяльність Товариства не має впливу не має впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів на підприємстві немає.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Проблеми, які впливають на діяльність не виявлені, залежності від економічних обмежень не виявлено.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом року мали місце факти виплати штрафних санкій до бюджету у розмірі 3 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фінансування своєї діяльності емітент здійснює із прибутку, отриманого в наслідок своєї господарсько-фінансової діяльності, а саме отримання дивідендів по акціям, що належать підприємству. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо. Основними шляхами підвищення фінансової стійкості(ліквідності) підприємства за оцінками фахівців емітента є: - підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства; - залучення інвестицій(кредитів); - зниження матеріальних операційних витрат.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладені, але ще не виконані договори (контракти) на кінець звітного періоду у емітента відсутні.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Поліпшення фінансового стану за рахунок розширення сфери діяльності Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Досліджень та розробок у звітному періоді емітентом не проводилось.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звітному році судових справ за участі емітента не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Іншої інформації, яка може бути істотною для інвестора, немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 10 7 0 0 10 7
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 10 7 0 0 10 7
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 10 7 0 0 10 7
Опис

Терміни та умови користування основними засобами відповідають вимогам чинного законодавства з податкового та бухгалтерського обліку. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 24 тис. грн. Ступінь їх зносу - 70,83% Ступінь використання - 100%. Сума нарахованого зносу - на кінець звітного періоду 17 тис. грн. Сутєвих змін у вартості основних засобів у 2011 р. не було. Обмежень на використання майна Товариство немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 336931 336518
Статутний капітал (тис.грн.) 377262,346 377262,346
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 377262,346 377262,346
Опис

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.

Висновок

Станом на 31.12.2011 р. вартість чистих активів менша від статутного капіталу, що не відповідає вимогам законодавства. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України не дотримані. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому законодавством порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 26 X X
Усього зобов'язань X 26 X X
Опис Товариство не має зобов'язань за кредитами банків, цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 2 1
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть)   


Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?


Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть)  


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства   X
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   X
Інше (запишіть) Позачергові збори
у звітному періоді
не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?   ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інше (запишіть) Комітетів в складі наглядової ради не створено
Інше (запишіть)  

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)  

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть)   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть)  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) так так так
Загальний відділ ні ні ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) ні ні ні
Юридичний відділ (юрист) ні ні ні
Секретар правління ні ні ні
Секретар загальних зборів ні ні ні
Секретар наглядової ради ні ні ні
Корпоративний секретар ні ні ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами ні ні ні
Інше (запишіть) ні ні ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету так ні ні ні
Обрання та відкликання голови правління так так ні ні
Обрання та відкликання членів правління ні ні ні так
Обрання та відкликання голови наглядової ради так ні ні ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління ні ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради ні ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління ні ні ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні так ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган (правління)   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть) Інших документів немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так ні так так ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу так так так так ні
Інформація про склад органів управління товариства так так так так ні
Статут та внутрішні документи так ні так так ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Правління або директор   X
Інше (запишіть)  

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором X  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Інших причин не було

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада    X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X   
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Інші органи перевірок
не здійснювали

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть)                                          

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть)   X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:    
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) Особу змінено у зв'язку з дематеріалізацією випуску акцій

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

  КОДИ
  Дата 01.01.2012
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг" за ЄДРПОУ 34239322
Територія м.Київ, Голосіївський р-н за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ  
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління за КВЕД 74.14.0

Середня кількість працівників (1): 2

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 03083, м.Київ, проспект Науки, 54-Б

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Баланс

на 31.12.2011 p.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 2 2
первісна вартість 011 3 3
накопичена амортизація 012 ( 1 ) ( 1 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 10 6
первісна вартість 031 27 24
знос 032 ( 17 ) ( 18 )
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 230459 230459
інші фінансові інвестиції 045 20000 20000
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 64783 64783
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом І 080 315254 315250
ІІ. Оборотні активи      
Виробничі запаси 100 3 3
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 0 0
первісна вартість 161 0 0
резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:      
за бюджетом 170 2 3
за виданими авансами 180 14 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 16
Поточні фінансові інвестиції 220 21226 21226
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 31 236
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 100 100
Усього за розділом ІІ 260 21376 21584
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 123 123
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 336753 336957

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал      
Статутний капітал 300 377262 377262
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 13 13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -40634 -40344
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом І 380 336641 336931
Частка меншості 385 0 0
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування (2) 420 0 0
Усього за розділом ІІ 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 10 10
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом ІІІ 480 10 10
ІV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 15 15
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 6 0
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 3 0
з оплати праці 580 37 0
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 41 1
Усього за розділом ІV 620 102 16
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 336753 336957
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0  

Керівник Фоменко Є.О.

Головний бухгалтер

  КОДИ
  Дата 01.01.2012
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг" за ЄДРПОУ 34239322
Територія м.Київ, Голосіївський р-н за КОАТУУ 8036100000
Орган державного управління   за СПОДУ  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління за КВЕД 74.14.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік
Форма №2

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код за ДКУД 1801003

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0
Податок на додану вартість 015 ( 0 ) ( 0 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 8 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 0 -8
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 0 ) ( 0 )
Валовий прибуток: прибуток 050 0 0
збиток 055 ( 0 ) ( 8 )
Інші операційні доходи 060 0 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 308 ) ( 776 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 3 ) ( 0 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 0 0
збиток 105 ( 311 ) ( 784 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 601 451
Інші доходи (1) 130 1 15613
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 1 ) ( 55919 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 290 0
збиток 175 ( 0 ) ( 40639 )
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 6 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 290 0
збиток 195 ( 0 ) ( 40645 )
Надзвичайні: доходи 200 0 0
витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий: прибуток 220 290 0
збиток 225 ( 0 ) ( 40645 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0  

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 0 96
Витрати на оплату праці 240 101 211
Відрахування на соціальні заходи 250 37 77
Амортизація 260 3 20
Інші операційні витрати 270 170 372
Разом 280 311 776

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Керівник Фоменко Є.О.

Головний бухгалтер

  КОДИ
  Дата 01.01.2012
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг" за ЄДРПОУ 34239322
Територія м.Київ, Голосіївський р-н за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління за КВЕД 74.14.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2011 pік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:      
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 97 581
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 25
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 169 ) ( 477 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 137 ) ( 350 )
Працівникам 105 ( 120 ) ( 152 )
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 5 ) ( 1 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 44 ) ( 90 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 16 ) ( 56 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 2 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -396 -520
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -396 -520
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      
Реалізація:      
фінансових інвестицій 180 0 15581
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані:      
відсотки 210 1 0
дивіденди 220 600 451
Інші надходження 230 0 0
Придбання:      
фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 15581 )
необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )
майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 601 451
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 601 451
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 205 -69
Залишок коштів на початок року 410 31 100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 236 31

Керівник Фоменко Є.О.

Головний бухгалтер

  КОДИ
  Дата 01.01.2012
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг" за ЄДРПОУ 34239322
Територія м.Київ, Голосіївський р-н за КОАТУУ 8036100000
Орган державного управління   за СПОДУ  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління за КВЕД 74.14.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про власний капітал

за 2011 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподі- лений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 377262 0 0 0 13 -40634 0 0 336641
Коригування:                    
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 377262 0 0 0 13 -40634 0 0 336641
Переоцінка активів:                    
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
  120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 290 0 0 290
Розподіл прибутку:                    
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:                    
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:                    
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:                    
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 290 0 0 290
Залишок на кінець року 300 377262 0 0 0 13 -40344 0 0 336931

Керівник Фоменко Є.О.

Головний бухгалтер

  КОДИ
  Дата 01.01.2012
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг" за ЄДРПОУ 34239322
Територія м.Київ, Голосіївський р-н за КОАТУУ 8036100000
Орган державного управління   за СПОДУ  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління за КВЕД 74.14.0
Одиниця виміру тис.грн.  

Примітки до річної фінансової звітності

за 2011 pік
Форма №5

І. Нематеріальні активи

Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-
вано аморти-
зації за рік
Втрати від
зменшення
корисності
за рік
Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-
оцінена)
вартість
накопи-
чена
аморти-
зація
первісної
(пере-
оціненої
вартості)
накопи-
ченої
аморти-
зації
первісна
(пере-
оцінена
вартість)
накопи-
чена
аморти-
зація
первісної (пере-
оціненої
вартості)
накопи-
ченої
аморти-
зації
первісна
(пере-
оцінена вартість)
накопи-
чена аморти-
зація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Разом 080 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

ІІ. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 16 12 0 0 0 3 2 2
Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 4 2 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 7 3 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 27 17 0 0 0 3 2 2
Групи основних засобів Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машини та обладнання 0 0 0 13 12 0 0 0 0
Транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тварини 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 0 0 0 4 2 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 0 0 0 7 3 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 0 0 0 24 17 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 9
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

ІІІ. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

ІV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів 440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 3
Інші операційні доходи і витрати 490 0 0
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 600 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 1 0
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 1 1

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0%
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

VІ. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 236
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 236

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

VІІ. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Викорис-тано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відраху-вання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
  760 0 0 0 0 0 0 0
  770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

VІІІ. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 0 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 2 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 3 0 0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

ІX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 0 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 16 0 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0

XІ. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:    
валова замовників 1120 0
валова замовникам 1130 0
з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

XІІ. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 0
на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 1230 10
на кінець звітного року 1235 10
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0

XІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 3
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на: будівництво об’єктів 1311 0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
з них машини та обладнання 1313 0
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
  1316 0
  1317 0

XІV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі: 1410 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0
  1414 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього в тому числі: 1420 0 X 0 0 X X
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X
  1423 0 X 0 0 X X
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X
Разом 1430 0 0 0 0 0 0
Групи біологічних активів Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація
1 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього в тому числі: 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 0 0 0 X 0 0 0 0 0
  0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції
та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання
дохід витрати
1 2 3 4 5 6
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
у тому числі:          
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
у тому числі:          
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
  1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
Найменування показника Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
реалізації первісного визнання та реалізації
1 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 0 0 ( 0 ) 0 0
у тому числі:          
зернові і зернобобові 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 0 0 ( 0 ) 0 0
у тому числі:          
приріст живої маси - усього 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 0 0 ( 0 ) 0 0
  0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Фоменко Є.О.

Головний бухгалтер

<< Назад