Повідомлення про виникнення особливої інформації

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор                              Найдюк В.С.


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

03083, м.Київ, -, проспект Науки, 54-б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

34239322

5. Міжміський код та телефон, факс:

+380672099859, -

6. Адреса електронної пошти:

kyiveh@gmail.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку        //kievenergoholding.com.ua   30.04.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2020 обрано Голова Наглядової ради Пантелеєв Петро Олександрович д/н 0
Зміст інформації:
Рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 29.04.2020 згідно з Протоколом №29/04/20 обрано Голову Наглядової ради Пантелеєва Петра Олександровича, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Обрано на строк, визначений законодавством та Статутом Товариства. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Стаж роботи протягом останніх п'яти років: з вересня 2014 року по теперішній час - заступник голови Київської міської державної адміністрації. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
29.04.2020 обрано Секретар Наглядової ради Гудзь Андрій Анатолійович д/н 0
Зміст інформації:
Рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 29.04.2020 згідно з Протоколом №29/04/20 обрано Секретаря Наглядової ради Гудзя Андрія Анатолійовича, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Обрано на строк, визначений законодавством та Статутом Товариства. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 05.11.2014 по теперішній час директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.   

<< Назад