Повідомлення про виникнення особливої інформації

Додаток 1
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу ІІ)


ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)


10.11.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 10/11-22
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)


Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор
_________________________
(посада)

____________________
(підпис)
Найдюк В.С.
________________________
(прізвище та ініціали керівника)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
 2. Організаційно-правова форма. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 3. Місцезнаходження. 03083, м. Київ, проспект Науки, 54-б
 4. Ідентифікаційний код юридичної особи. 34239322
 5. Міжміський код та телефон, факс. +380672099859
 6. Адреса електронної пошти. kyiveh@gmail.com
 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

  Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

  Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку //kievenergoholding.com.ua
_____________________________
(адреса сторінки)
10.11.2022
___________
(дата)


Додаток 6
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.11.2022Припинено
повноваження
Член Наглядової ради Каждан Юлія Романівна - 0,00
08.11.2022Призначено Член Наглядової ради Бойко Юлія Олексіївна - 0,00
Зміст інформації:
Відповідно до абзацу другого частини шостої та частини сьомої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» від Артіо Глобал Інвесторс ЛТД (Artio Global Investors LTD), що заснована згідно з законодавством Англії та Уельсу 17.11.2011 за реєстраційним номером 7851499, що володіє пакетом акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» у розмірі 24, 982615 % (377 000 000 простих іменних акцій), 08.11.2022 надійшло на адресу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» (далі – Товариство) повідомлення про заміну члена наглядової ради Товариства – представника Артіо Глобал Інвесторс ЛТД.

Новим членом наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» - представником Артіо Глобал Інвесторс ЛТД є Бойко Юлія Олексіївна на заміну відкликаного члена наглядової ради Каждан Юлії Романівни, що перебувала на посаді з 21.07.2017 року.

Бойко Юлія Олексіївна як член Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» набула повноважень з 08.11.2022 (з моменту отримання Товариством повідомленнявід Артіо Глобал Інвесторс ЛТД). Призначено на строк, визначений законодавством та Статутом Товариства. Не є акціонером ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг». Не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства, акціонери Товариства та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, також відсутні. Згода на набуття повноважень членом Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» як представника акціонера Артіо Глобал Інвесторс ЛТД надана в письмовому вигляді. У 2002 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Закарпаттяенергозбут», радник директора з юридичних питань. Стаж роботи останніх п'яти років: з 06.09.2021 – по даний час ТОВ «Закарпаттяенергозбут», радник директора з юридичних питань; 24.12.2019-05.09.2021 ТОВ «Закарпаттяенергозбут», заступник директора з юридичних питань; 08.08.2019-23.12.2019 ТОВ «Акваресурс-1», заступник директора з юридичних питань; 07.11.2012-07.08.2019 ТОВ «ВІА-ТУР», заступник директора по юридично-правовій роботі».
Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 7 глави 1 розділу III Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

<< Назад