Повідомлення про виникнення особливої інформації

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.07.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 06/07-21
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)


Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор
_________________________
(посада)

____________________
(підпис)
Найдюк В.С.
________________________
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

03083, м.Київ, - проспект Науки, 54-б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

34239322

5. Міжміський код та телефон, факс:

+380672099859, -

6. Адреса електронної пошти:

kyiveh@gmail.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку //kievenergoholding.com.ua
_____________________________
(URL-адреса веб-сайту)
06.07.2021
___________
(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.07.2021 обрано Генеральний директор Найдюк Вiталiй Сергiйович - 0
Зміст інформації:
Рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 05.07.2021 згідно з Протоколом №05/07/21 обрано (переобрано) на посаду Генерального директора ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг" Найдюка Віталія Сергійовича на новий трирічний строк з 06.07.2021 по 05.07.2024 включно. Рішення про обрання (переобрання) прийняте у зв'язку з закінченням терміну дії попереднього контракту. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Попереднi посади за останні 5 років : ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг" - Генеральний директор.

<< Назад