ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації


1. Загальні відомості
1.  Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

2. Код за ЄДРПОУ: 34239322
3. Місцезнаходження:03083, м. Київ, проспект Науки, 54-б
4. Міжміський код, телефон та факс:Тел. +38067 209 98 59
5. Електронна поштова адреса: kyiveh@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації://kievenergoholding.com.ua
7. Вид особливої інформації:Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» (надалі - Товариство) від 26.12.2017 з числа членів Наглядової ради, що були обрані Загальними зборами акціонерів Товариства від 21.07.2017, було обрано секретарем Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» Гудзя Андрія Анатолійовича з 26.12.2017 на строк, визначений законодавством та Статутом Товариства. Гудзь Андрій Анатолійович є представником акціонера Товариства - територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з грудня 2010 року по цей час - головний спеціаліст фінансового відділу, заступник начальника Головного управління – начальник управління приватизації та оформлення прав власності, заступник начальника Головного управління – начальник управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке 02.01.2013 перейменовано у Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник директора Департаменту – начальник управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності, директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Рішенням Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» від 26.12.2017 з числа членів Ревізійної комісії, що були обрані Загальними зборами акціонерів Товариства від 21.07.2017, було обрано Головою Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» Романенко Нiну Павлiвну з 26.12.2017 на строк, визначений законодавством та Статутом Товариства. Романенко Ніна Павлівна є представником акціонера Товариства -  територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з лютого 2011 року заступник начальника відділу приватизації та інвестицій управління приватизації та оформлення прав власності, з листопада 2012 року начальник відділу приватизації управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке з 02.01.2013 перейменовано у Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з 28.04.2016 управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності Головного управління комунальної власності м. Києва перейменовано в управління приватизації та корпоративних прав.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор
ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»   
 
   ________________В.С. Найдюк
                                                                   М.П.
                                    26.12.2017 р.