Особлива інформація

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор   Найдюк Вiталiй Сергiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
  МП 24.07.2015
  (дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Компанiя Київенергохолдинг
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 03083, м. Київ , проспект Науки, 54-б
4. Код за ЄДРПОУ 34239322
5. Міжміський код та телефон, факс  
6. Електронна поштова адреса  

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*


(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
в мережі Інтернет

(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.07.2015 звільнено Генерадьнiий директор Гладка Ганна Євгенiївна - -- 0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПрАТ«КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» 03 липня 2015 р. (протокол № 03/07/15) прийнято рiшення припинити повноваження Генерального директору ПрАТ«КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» Гладкої Ганни Євгенiївни з 03 липня 2015 року, повноваження припинено у зв’язку з розiрванням трудового договору.
Посадов особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капiталi ПрАТ«КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 21.05.2014 р. по 03.07.2015р
03.07.2015 призначено Генеральний директор Найдюк Вiталiй Сергiйович - -- 0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПрАТ«КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» 03 липня 2015 р. (протокол № 03/07/15-1) прийнято рiшення обрати Найдюка Вiталiя Сергiйовича Генеральним директором ПрАТ«КОМПАНIЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» з 06 липня 2015 року.
Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Часткою в статутному капiталi не володiє
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який призначено особу - 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:
ПАТ «Київводоканал» - перший заступник генерального директора з економiки та фiнансiв,
ПраТ «Грiнко» - перший заступник голови правлiння-фiнансовий директор,
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання » - фiнансовий директор,
ПрАТ «ХК«Енергомережа» - фiнансовий директор

<< Назад